ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعدی محمدی، تیمور کریمیان ، (1396). شناسایی و اولویت بندی علل فقر در نواحی روستایی از دیدگاه صاحب نظران شهرستان مریوان (مطالعه موردی بخش سرشیو)، مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی، 8(4)، 67-84. magiran.com/p1928850
Sadi Mohamadi, Teymor Karimiyan , (2018). Identifying and Prioritizing the Causes of Poverty in Rural Areas from the Perspectives of Marivan City Authorities (Case Study: Sarshiv Section), Journal of GIS & RS Application in Planing, 8(4), 67-84. magiran.com/p1928850
سعدی محمدی، تیمور کریمیان ، شناسایی و اولویت بندی علل فقر در نواحی روستایی از دیدگاه صاحب نظران شهرستان مریوان (مطالعه موردی بخش سرشیو). مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی، 1396؛ 8(4): 67-84. magiran.com/p1928850
Sadi Mohamadi, Teymor Karimiyan , Identifying and Prioritizing the Causes of Poverty in Rural Areas from the Perspectives of Marivan City Authorities (Case Study: Sarshiv Section), Journal of GIS & RS Application in Planing, 2018; 8(4): 67-84. magiran.com/p1928850
سعدی محمدی، تیمور کریمیان ، "شناسایی و اولویت بندی علل فقر در نواحی روستایی از دیدگاه صاحب نظران شهرستان مریوان (مطالعه موردی بخش سرشیو)"، مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی 8، شماره 4 (1396): 67-84. magiran.com/p1928850
Sadi Mohamadi, Teymor Karimiyan , "Identifying and Prioritizing the Causes of Poverty in Rural Areas from the Perspectives of Marivan City Authorities (Case Study: Sarshiv Section)", Journal of GIS & RS Application in Planing 8, no.4 (2018): 67-84. magiran.com/p1928850
سعدی محمدی، تیمور کریمیان ، (1396). 'شناسایی و اولویت بندی علل فقر در نواحی روستایی از دیدگاه صاحب نظران شهرستان مریوان (مطالعه موردی بخش سرشیو)'، مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی، 8(4)، صص.67-84. magiran.com/p1928850
Sadi Mohamadi, Teymor Karimiyan , (2018). 'Identifying and Prioritizing the Causes of Poverty in Rural Areas from the Perspectives of Marivan City Authorities (Case Study: Sarshiv Section)', Journal of GIS & RS Application in Planing, 8(4), pp.67-84. magiran.com/p1928850
سعدی محمدی؛ تیمور کریمیان . "شناسایی و اولویت بندی علل فقر در نواحی روستایی از دیدگاه صاحب نظران شهرستان مریوان (مطالعه موردی بخش سرشیو)". مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی، 8 ،4 ، 1396، 67-84. magiran.com/p1928850
Sadi Mohamadi; Teymor Karimiyan . "Identifying and Prioritizing the Causes of Poverty in Rural Areas from the Perspectives of Marivan City Authorities (Case Study: Sarshiv Section)", Journal of GIS & RS Application in Planing, 8, 4, 2018, 67-84. magiran.com/p1928850
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال