ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مسیح اعتمادایوبی، حسین هنری ، اشکان حاجی نور محمدی، حامد باقری، مجتبی نوفلی، (1397). بررسی سمیت پروتئین نوترکیب آنتی ژن حفاظتی باسیلوس آنتراسیس به شکل آزاد و کپسوله شده توسط کوپلیمرهای دوبلوکه PLA-PEG و PCL-PEG بر روی رده سلولی Vero، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 17(4)، 377-386. magiran.com/p1929059
seyed masih etemad aubi, hosein honari , Ashkan Hajinourmohamadi, Hamed Bagheri, mojtaba noofeli, (2018). Study of cytotoxicity of Bacillus anthracis recombinant protective antigen in form of free and encapsulated by double-block PLA-PEG and PCL-PEG copolymers on the Vero cell, Jundishapur Scientific Medical Journal, 17(4), 377-386. magiran.com/p1929059
سید مسیح اعتمادایوبی، حسین هنری ، اشکان حاجی نور محمدی، حامد باقری، مجتبی نوفلی، بررسی سمیت پروتئین نوترکیب آنتی ژن حفاظتی باسیلوس آنتراسیس به شکل آزاد و کپسوله شده توسط کوپلیمرهای دوبلوکه PLA-PEG و PCL-PEG بر روی رده سلولی Vero. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1397؛ 17(4): 377-386. magiran.com/p1929059
seyed masih etemad aubi, hosein honari , Ashkan Hajinourmohamadi, Hamed Bagheri, mojtaba noofeli, Study of cytotoxicity of Bacillus anthracis recombinant protective antigen in form of free and encapsulated by double-block PLA-PEG and PCL-PEG copolymers on the Vero cell, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2018; 17(4): 377-386. magiran.com/p1929059
سید مسیح اعتمادایوبی، حسین هنری ، اشکان حاجی نور محمدی، حامد باقری، مجتبی نوفلی، "بررسی سمیت پروتئین نوترکیب آنتی ژن حفاظتی باسیلوس آنتراسیس به شکل آزاد و کپسوله شده توسط کوپلیمرهای دوبلوکه PLA-PEG و PCL-PEG بر روی رده سلولی Vero"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 17، شماره 4 (1397): 377-386. magiran.com/p1929059
seyed masih etemad aubi, hosein honari , Ashkan Hajinourmohamadi, Hamed Bagheri, mojtaba noofeli, "Study of cytotoxicity of Bacillus anthracis recombinant protective antigen in form of free and encapsulated by double-block PLA-PEG and PCL-PEG copolymers on the Vero cell", Jundishapur Scientific Medical Journal 17, no.4 (2018): 377-386. magiran.com/p1929059
سید مسیح اعتمادایوبی، حسین هنری ، اشکان حاجی نور محمدی، حامد باقری، مجتبی نوفلی، (1397). 'بررسی سمیت پروتئین نوترکیب آنتی ژن حفاظتی باسیلوس آنتراسیس به شکل آزاد و کپسوله شده توسط کوپلیمرهای دوبلوکه PLA-PEG و PCL-PEG بر روی رده سلولی Vero'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 17(4)، صص.377-386. magiran.com/p1929059
seyed masih etemad aubi, hosein honari , Ashkan Hajinourmohamadi, Hamed Bagheri, mojtaba noofeli, (2018). 'Study of cytotoxicity of Bacillus anthracis recombinant protective antigen in form of free and encapsulated by double-block PLA-PEG and PCL-PEG copolymers on the Vero cell', Jundishapur Scientific Medical Journal, 17(4), pp.377-386. magiran.com/p1929059
سید مسیح اعتمادایوبی؛ حسین هنری ؛ اشکان حاجی نور محمدی؛ حامد باقری؛ مجتبی نوفلی. "بررسی سمیت پروتئین نوترکیب آنتی ژن حفاظتی باسیلوس آنتراسیس به شکل آزاد و کپسوله شده توسط کوپلیمرهای دوبلوکه PLA-PEG و PCL-PEG بر روی رده سلولی Vero". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 17 ،4 ، 1397، 377-386. magiran.com/p1929059
seyed masih etemad aubi; hosein honari ; Ashkan Hajinourmohamadi; Hamed Bagheri; mojtaba noofeli. "Study of cytotoxicity of Bacillus anthracis recombinant protective antigen in form of free and encapsulated by double-block PLA-PEG and PCL-PEG copolymers on the Vero cell", Jundishapur Scientific Medical Journal, 17, 4, 2018, 377-386. magiran.com/p1929059
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال