ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نبی الله اسدپور ، محمدرضا ملک احمدی، فروزان گنجی، شیوا طهماسبی، (1397). بررسی اثر پروپرانولول خوراکی (ایندرال) روی درد قفسه ی سینه کودکان با برگشت خون از دریچه ی تریکوسپید، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 17(4)، 347-354. magiran.com/p1929065
Nabiollah Asadpour Mohammad Reza Malekahmadi_Forouzan Ganji_Shiva Tahmasebi, (2018). Effect of oral propranolol in pediatric chest pain with tricuspid valve regurgitation, Jundishapur Scientific Medical Journal, 17(4), 347-354. magiran.com/p1929065
نبی الله اسدپور ، محمدرضا ملک احمدی، فروزان گنجی، شیوا طهماسبی، بررسی اثر پروپرانولول خوراکی (ایندرال) روی درد قفسه ی سینه کودکان با برگشت خون از دریچه ی تریکوسپید. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1397؛ 17(4): 347-354. magiran.com/p1929065
Nabiollah Asadpour Mohammad Reza Malekahmadi_Forouzan Ganji_Shiva Tahmasebi, Effect of oral propranolol in pediatric chest pain with tricuspid valve regurgitation, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2018; 17(4): 347-354. magiran.com/p1929065
نبی الله اسدپور ، محمدرضا ملک احمدی، فروزان گنجی، شیوا طهماسبی، "بررسی اثر پروپرانولول خوراکی (ایندرال) روی درد قفسه ی سینه کودکان با برگشت خون از دریچه ی تریکوسپید"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 17، شماره 4 (1397): 347-354. magiran.com/p1929065
Nabiollah Asadpour Mohammad Reza Malekahmadi_Forouzan Ganji_Shiva Tahmasebi, " Effect of oral propranolol in pediatric chest pain with tricuspid valve regurgitation", Jundishapur Scientific Medical Journal 17, no.4 (2018): 347-354. magiran.com/p1929065
نبی الله اسدپور ، محمدرضا ملک احمدی، فروزان گنجی، شیوا طهماسبی، (1397). 'بررسی اثر پروپرانولول خوراکی (ایندرال) روی درد قفسه ی سینه کودکان با برگشت خون از دریچه ی تریکوسپید'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 17(4)، صص.347-354. magiran.com/p1929065
Nabiollah Asadpour Mohammad Reza Malekahmadi_Forouzan Ganji_Shiva Tahmasebi, (2018). ' Effect of oral propranolol in pediatric chest pain with tricuspid valve regurgitation', Jundishapur Scientific Medical Journal, 17(4), pp.347-354. magiran.com/p1929065
نبی الله اسدپور ؛ محمدرضا ملک احمدی؛ فروزان گنجی؛ شیوا طهماسبی. "بررسی اثر پروپرانولول خوراکی (ایندرال) روی درد قفسه ی سینه کودکان با برگشت خون از دریچه ی تریکوسپید". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 17 ،4 ، 1397، 347-354. magiran.com/p1929065
Nabiollah Asadpour Mohammad Reza Malekahmadi_Forouzan Ganji_Shiva Tahmasebi. " Effect of oral propranolol in pediatric chest pain with tricuspid valve regurgitation", Jundishapur Scientific Medical Journal, 17, 4, 2018, 347-354. magiran.com/p1929065
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال