ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پیام پاسلاری، مشبکی اصغر ، علی اصغر انواری رستمی، مانی شریفی، (1397). نقش ویژگی های منطقه ای در مناطق شهری و روستایی بندرعباس بر رابطه بین تصویر فروشگاه و کیفیت خدمت با بازاریابی توصیه ای در راستای نقش متغیرهای جغرافیایی و مکانی در ایجاد مراکز خدماتی، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 8(4)، 267-287. magiran.com/p1929126
payam paslari, moshabaki Asghar , Ali Asghar Anvari, mani Sharifi, (2018). The effect of regional features on the relationship between the store image, the service quality and WOM: The case study of urban and rural areas in Bandar-Abbas, Quarterly of Geography (Regional Planing), 8(4), 267-287. magiran.com/p1929126
پیام پاسلاری، مشبکی اصغر ، علی اصغر انواری رستمی، مانی شریفی، نقش ویژگی های منطقه ای در مناطق شهری و روستایی بندرعباس بر رابطه بین تصویر فروشگاه و کیفیت خدمت با بازاریابی توصیه ای در راستای نقش متغیرهای جغرافیایی و مکانی در ایجاد مراکز خدماتی. فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 1397؛ 8(4): 267-287. magiran.com/p1929126
payam paslari, moshabaki Asghar , Ali Asghar Anvari, mani Sharifi, The effect of regional features on the relationship between the store image, the service quality and WOM: The case study of urban and rural areas in Bandar-Abbas, Quarterly of Geography (Regional Planing), 2018; 8(4): 267-287. magiran.com/p1929126
پیام پاسلاری، مشبکی اصغر ، علی اصغر انواری رستمی، مانی شریفی، "نقش ویژگی های منطقه ای در مناطق شهری و روستایی بندرعباس بر رابطه بین تصویر فروشگاه و کیفیت خدمت با بازاریابی توصیه ای در راستای نقش متغیرهای جغرافیایی و مکانی در ایجاد مراکز خدماتی"، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) 8، شماره 4 (1397): 267-287. magiran.com/p1929126
payam paslari, moshabaki Asghar , Ali Asghar Anvari, mani Sharifi, "The effect of regional features on the relationship between the store image, the service quality and WOM: The case study of urban and rural areas in Bandar-Abbas", Quarterly of Geography (Regional Planing) 8, no.4 (2018): 267-287. magiran.com/p1929126
پیام پاسلاری، مشبکی اصغر ، علی اصغر انواری رستمی، مانی شریفی، (1397). 'نقش ویژگی های منطقه ای در مناطق شهری و روستایی بندرعباس بر رابطه بین تصویر فروشگاه و کیفیت خدمت با بازاریابی توصیه ای در راستای نقش متغیرهای جغرافیایی و مکانی در ایجاد مراکز خدماتی'، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 8(4)، صص.267-287. magiran.com/p1929126
payam paslari, moshabaki Asghar , Ali Asghar Anvari, mani Sharifi, (2018). 'The effect of regional features on the relationship between the store image, the service quality and WOM: The case study of urban and rural areas in Bandar-Abbas', Quarterly of Geography (Regional Planing), 8(4), pp.267-287. magiran.com/p1929126
پیام پاسلاری؛ مشبکی اصغر ؛ علی اصغر انواری رستمی؛ مانی شریفی. "نقش ویژگی های منطقه ای در مناطق شهری و روستایی بندرعباس بر رابطه بین تصویر فروشگاه و کیفیت خدمت با بازاریابی توصیه ای در راستای نقش متغیرهای جغرافیایی و مکانی در ایجاد مراکز خدماتی". فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 8 ،4 ، 1397، 267-287. magiran.com/p1929126
payam paslari; moshabaki Asghar ; Ali Asghar Anvari; mani Sharifi. "The effect of regional features on the relationship between the store image, the service quality and WOM: The case study of urban and rural areas in Bandar-Abbas", Quarterly of Geography (Regional Planing), 8, 4, 2018, 267-287. magiran.com/p1929126
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال