ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضوانه الوندی ، ایرج حریرچی، ژاله عبدی، الهام عبدالمالکی، حسین میرزایی، مهشاد گوهری مهر، الهام احمدنژاد، (1397). روند و سهم هزینه های سلامت از هزینه های خانوار بر اساس دهک های هزینه ای در فاصله سال های 1388 تا 1395، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 21(2)، 64-70. magiran.com/p1929171
Rezvaneh Alvandi , Iraj Harirchi , Zhaleh Abdi, Elham Abdalmaleki , Hossein Mirzaei , Mahshad Goharimehr, Elham Ahmadnezhad , (2018). Trend of Share of Health Expenditures on Total Household Expenditures Based on Expenditure Deciles (2009-2016), Hakim Health Systems research journal , 21(2), 64-70. magiran.com/p1929171
رضوانه الوندی ، ایرج حریرچی، ژاله عبدی، الهام عبدالمالکی، حسین میرزایی، مهشاد گوهری مهر، الهام احمدنژاد، روند و سهم هزینه های سلامت از هزینه های خانوار بر اساس دهک های هزینه ای در فاصله سال های 1388 تا 1395. مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 1397؛ 21(2): 64-70. magiran.com/p1929171
Rezvaneh Alvandi , Iraj Harirchi , Zhaleh Abdi, Elham Abdalmaleki , Hossein Mirzaei , Mahshad Goharimehr, Elham Ahmadnezhad , Trend of Share of Health Expenditures on Total Household Expenditures Based on Expenditure Deciles (2009-2016), Hakim Health Systems research journal , 2018; 21(2): 64-70. magiran.com/p1929171
رضوانه الوندی ، ایرج حریرچی، ژاله عبدی، الهام عبدالمالکی، حسین میرزایی، مهشاد گوهری مهر، الهام احمدنژاد، "روند و سهم هزینه های سلامت از هزینه های خانوار بر اساس دهک های هزینه ای در فاصله سال های 1388 تا 1395"، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم 21، شماره 2 (1397): 64-70. magiran.com/p1929171
Rezvaneh Alvandi , Iraj Harirchi , Zhaleh Abdi, Elham Abdalmaleki , Hossein Mirzaei , Mahshad Goharimehr, Elham Ahmadnezhad , " Trend of Share of Health Expenditures on Total Household Expenditures Based on Expenditure Deciles (2009-2016)", Hakim Health Systems research journal 21, no.2 (2018): 64-70. magiran.com/p1929171
رضوانه الوندی ، ایرج حریرچی، ژاله عبدی، الهام عبدالمالکی، حسین میرزایی، مهشاد گوهری مهر، الهام احمدنژاد، (1397). 'روند و سهم هزینه های سلامت از هزینه های خانوار بر اساس دهک های هزینه ای در فاصله سال های 1388 تا 1395'، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 21(2)، صص.64-70. magiran.com/p1929171
Rezvaneh Alvandi , Iraj Harirchi , Zhaleh Abdi, Elham Abdalmaleki , Hossein Mirzaei , Mahshad Goharimehr, Elham Ahmadnezhad , (2018). ' Trend of Share of Health Expenditures on Total Household Expenditures Based on Expenditure Deciles (2009-2016)', Hakim Health Systems research journal , 21(2), pp.64-70. magiran.com/p1929171
رضوانه الوندی ؛ ایرج حریرچی؛ ژاله عبدی؛ الهام عبدالمالکی؛ حسین میرزایی؛ مهشاد گوهری مهر؛ الهام احمدنژاد. "روند و سهم هزینه های سلامت از هزینه های خانوار بر اساس دهک های هزینه ای در فاصله سال های 1388 تا 1395". مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 21 ،2 ، 1397، 64-70. magiran.com/p1929171
Rezvaneh Alvandi ; Iraj Harirchi ; Zhaleh Abdi; Elham Abdalmaleki ; Hossein Mirzaei ; Mahshad Goharimehr; Elham Ahmadnezhad . " Trend of Share of Health Expenditures on Total Household Expenditures Based on Expenditure Deciles (2009-2016)", Hakim Health Systems research journal , 21, 2, 2018, 64-70. magiran.com/p1929171
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال