ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا قیوم زاده، آرش رشیدیان، فرید ابوالحسنی، الهام رشیدیان ، محمدرضا سلمانی، سپیده صمیمی، (1397). بررسی موانع و تسهیل کننده های ارائه خدمات در پایگاه های سلامت مشارکتی و دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران: یک مطالعه کیفی، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 21(2)، 89-99. magiran.com/p1929186
Mohammad Reza Ghayoom Zade , Arash Rashidian , Farid Abolhassani, Elham Rashidian , Mohammad Reza Salmani, Sepideh Samimi, (2018). The Study of Barriers and facilitators of providing services in Participatory and Public Health Facilities Covered by Tehran University of Medical Sciences: A Qualitative Study, Hakim Health Systems research journal, 21(2), 89-99. magiran.com/p1929186
محمدرضا قیوم زاده، آرش رشیدیان، فرید ابوالحسنی، الهام رشیدیان ، محمدرضا سلمانی، سپیده صمیمی، بررسی موانع و تسهیل کننده های ارائه خدمات در پایگاه های سلامت مشارکتی و دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران: یک مطالعه کیفی. مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 1397؛ 21(2): 89-99. magiran.com/p1929186
Mohammad Reza Ghayoom Zade , Arash Rashidian , Farid Abolhassani, Elham Rashidian , Mohammad Reza Salmani, Sepideh Samimi, The Study of Barriers and facilitators of providing services in Participatory and Public Health Facilities Covered by Tehran University of Medical Sciences: A Qualitative Study, Hakim Health Systems research journal, 2018; 21(2): 89-99. magiran.com/p1929186
محمدرضا قیوم زاده، آرش رشیدیان، فرید ابوالحسنی، الهام رشیدیان ، محمدرضا سلمانی، سپیده صمیمی، "بررسی موانع و تسهیل کننده های ارائه خدمات در پایگاه های سلامت مشارکتی و دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران: یک مطالعه کیفی"، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم 21، شماره 2 (1397): 89-99. magiran.com/p1929186
Mohammad Reza Ghayoom Zade , Arash Rashidian , Farid Abolhassani, Elham Rashidian , Mohammad Reza Salmani, Sepideh Samimi, " The Study of Barriers and facilitators of providing services in Participatory and Public Health Facilities Covered by Tehran University of Medical Sciences: A Qualitative Study", Hakim Health Systems research journal 21, no.2 (2018): 89-99. magiran.com/p1929186
محمدرضا قیوم زاده، آرش رشیدیان، فرید ابوالحسنی، الهام رشیدیان ، محمدرضا سلمانی، سپیده صمیمی، (1397). 'بررسی موانع و تسهیل کننده های ارائه خدمات در پایگاه های سلامت مشارکتی و دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران: یک مطالعه کیفی'، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 21(2)، صص.89-99. magiran.com/p1929186
Mohammad Reza Ghayoom Zade , Arash Rashidian , Farid Abolhassani, Elham Rashidian , Mohammad Reza Salmani, Sepideh Samimi, (2018). ' The Study of Barriers and facilitators of providing services in Participatory and Public Health Facilities Covered by Tehran University of Medical Sciences: A Qualitative Study', Hakim Health Systems research journal, 21(2), pp.89-99. magiran.com/p1929186
محمدرضا قیوم زاده؛ آرش رشیدیان؛ فرید ابوالحسنی؛ الهام رشیدیان ؛ محمدرضا سلمانی؛ سپیده صمیمی. "بررسی موانع و تسهیل کننده های ارائه خدمات در پایگاه های سلامت مشارکتی و دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران: یک مطالعه کیفی". مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 21 ،2 ، 1397، 89-99. magiran.com/p1929186
Mohammad Reza Ghayoom Zade ; Arash Rashidian ; Farid Abolhassani; Elham Rashidian ; Mohammad Reza Salmani; Sepideh Samimi. " The Study of Barriers and facilitators of providing services in Participatory and Public Health Facilities Covered by Tehran University of Medical Sciences: A Qualitative Study", Hakim Health Systems research journal, 21, 2, 2018, 89-99. magiran.com/p1929186
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال