ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا رحمتی مقدم، طاهره محمدآبادی ، هدایت الله روشنفکر، مرتضی چاجی، خلیل میرزاده، (1397). بررسی تاثیر جیره های حاوی سطوح مختلف مغز بلوط بر هضم، تخمیر و تجزیه پذیری شکمبه ای گاو و گاومیش در خوزستان، فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 28(3)، 17-29. magiran.com/p1929256
Z Rahmati, T Mohammadabadi , H Roshanfekr, M Chaji, Kh Mirzadeh , (2018). Investigation the effect of diets containing different levels of oak kernel on ruminal digestion and fermentation and degradability of cow and buffalo in Khuzestan, Journal of Animal Science Research, 28(3), 17-29. magiran.com/p1929256
زهرا رحمتی مقدم، طاهره محمدآبادی ، هدایت الله روشنفکر، مرتضی چاجی، خلیل میرزاده، بررسی تاثیر جیره های حاوی سطوح مختلف مغز بلوط بر هضم، تخمیر و تجزیه پذیری شکمبه ای گاو و گاومیش در خوزستان. فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 1397؛ 28(3): 17-29. magiran.com/p1929256
Z Rahmati, T Mohammadabadi , H Roshanfekr, M Chaji, Kh Mirzadeh , Investigation the effect of diets containing different levels of oak kernel on ruminal digestion and fermentation and degradability of cow and buffalo in Khuzestan, Journal of Animal Science Research, 2018; 28(3): 17-29. magiran.com/p1929256
زهرا رحمتی مقدم، طاهره محمدآبادی ، هدایت الله روشنفکر، مرتضی چاجی، خلیل میرزاده، "بررسی تاثیر جیره های حاوی سطوح مختلف مغز بلوط بر هضم، تخمیر و تجزیه پذیری شکمبه ای گاو و گاومیش در خوزستان"، فصلنامه پژوهش های علوم دامی 28، شماره 3 (1397): 17-29. magiran.com/p1929256
Z Rahmati, T Mohammadabadi , H Roshanfekr, M Chaji, Kh Mirzadeh , "Investigation the effect of diets containing different levels of oak kernel on ruminal digestion and fermentation and degradability of cow and buffalo in Khuzestan", Journal of Animal Science Research 28, no.3 (2018): 17-29. magiran.com/p1929256
زهرا رحمتی مقدم، طاهره محمدآبادی ، هدایت الله روشنفکر، مرتضی چاجی، خلیل میرزاده، (1397). 'بررسی تاثیر جیره های حاوی سطوح مختلف مغز بلوط بر هضم، تخمیر و تجزیه پذیری شکمبه ای گاو و گاومیش در خوزستان'، فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 28(3)، صص.17-29. magiran.com/p1929256
Z Rahmati, T Mohammadabadi , H Roshanfekr, M Chaji, Kh Mirzadeh , (2018). 'Investigation the effect of diets containing different levels of oak kernel on ruminal digestion and fermentation and degradability of cow and buffalo in Khuzestan', Journal of Animal Science Research, 28(3), pp.17-29. magiran.com/p1929256
زهرا رحمتی مقدم؛ طاهره محمدآبادی ؛ هدایت الله روشنفکر؛ مرتضی چاجی؛ خلیل میرزاده. "بررسی تاثیر جیره های حاوی سطوح مختلف مغز بلوط بر هضم، تخمیر و تجزیه پذیری شکمبه ای گاو و گاومیش در خوزستان". فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 28 ،3 ، 1397، 17-29. magiran.com/p1929256
Z Rahmati; T Mohammadabadi ; H Roshanfekr; M Chaji; Kh Mirzadeh . "Investigation the effect of diets containing different levels of oak kernel on ruminal digestion and fermentation and degradability of cow and buffalo in Khuzestan", Journal of Animal Science Research, 28, 3, 2018, 17-29. magiran.com/p1929256
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال