ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی کریم بیگی، فرهاد نظریان فیروزآبادی ، صابر گل کاری، احمد اسماعیلی، مسعود علی رضایی، (1397). جداسازی، همسانه سازی و تحلیل بیوانفورماتیکی ژن کد کننده هیستامیناز نخود (Cicer arietinum) توده بومی گریت، مجله زیست فناوری گیاهان زراعی، 8(24)، 15-27. magiran.com/p1929606
Hadi Karimbeigi, Farhad Nazarian Firouzabadi, Saber Golkari, Ahmad Ismaili, Masoud Alirezaei, (2019). Isolation, cloning and bioinformatic analysis of a histaminase encoding gene from chickpea grit landrace (Cicer arietinum L.), Journal of Crop Biotechnology, 8(24), 15-27. magiran.com/p1929606
هادی کریم بیگی، فرهاد نظریان فیروزآبادی ، صابر گل کاری، احمد اسماعیلی، مسعود علی رضایی، جداسازی، همسانه سازی و تحلیل بیوانفورماتیکی ژن کد کننده هیستامیناز نخود (Cicer arietinum) توده بومی گریت. مجله زیست فناوری گیاهان زراعی، 1397؛ 8(24): 15-27. magiran.com/p1929606
Hadi Karimbeigi, Farhad Nazarian Firouzabadi, Saber Golkari, Ahmad Ismaili, Masoud Alirezaei, Isolation, cloning and bioinformatic analysis of a histaminase encoding gene from chickpea grit landrace (Cicer arietinum L.), Journal of Crop Biotechnology, 2019; 8(24): 15-27. magiran.com/p1929606
هادی کریم بیگی، فرهاد نظریان فیروزآبادی ، صابر گل کاری، احمد اسماعیلی، مسعود علی رضایی، "جداسازی، همسانه سازی و تحلیل بیوانفورماتیکی ژن کد کننده هیستامیناز نخود (Cicer arietinum) توده بومی گریت"، مجله زیست فناوری گیاهان زراعی 8، شماره 24 (1397): 15-27. magiran.com/p1929606
Hadi Karimbeigi, Farhad Nazarian Firouzabadi, Saber Golkari, Ahmad Ismaili, Masoud Alirezaei, "Isolation, cloning and bioinformatic analysis of a histaminase encoding gene from chickpea grit landrace (Cicer arietinum L.)", Journal of Crop Biotechnology 8, no.24 (2019): 15-27. magiran.com/p1929606
هادی کریم بیگی، فرهاد نظریان فیروزآبادی ، صابر گل کاری، احمد اسماعیلی، مسعود علی رضایی، (1397). 'جداسازی، همسانه سازی و تحلیل بیوانفورماتیکی ژن کد کننده هیستامیناز نخود (Cicer arietinum) توده بومی گریت'، مجله زیست فناوری گیاهان زراعی، 8(24)، صص.15-27. magiran.com/p1929606
Hadi Karimbeigi, Farhad Nazarian Firouzabadi, Saber Golkari, Ahmad Ismaili, Masoud Alirezaei, (2019). 'Isolation, cloning and bioinformatic analysis of a histaminase encoding gene from chickpea grit landrace (Cicer arietinum L.)', Journal of Crop Biotechnology, 8(24), pp.15-27. magiran.com/p1929606
هادی کریم بیگی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی ؛ صابر گل کاری؛ احمد اسماعیلی؛ مسعود علی رضایی. "جداسازی، همسانه سازی و تحلیل بیوانفورماتیکی ژن کد کننده هیستامیناز نخود (Cicer arietinum) توده بومی گریت". مجله زیست فناوری گیاهان زراعی، 8 ،24 ، 1397، 15-27. magiran.com/p1929606
Hadi Karimbeigi; Farhad Nazarian Firouzabadi; Saber Golkari; Ahmad Ismaili; Masoud Alirezaei. "Isolation, cloning and bioinformatic analysis of a histaminase encoding gene from chickpea grit landrace (Cicer arietinum L.)", Journal of Crop Biotechnology, 8, 24, 2019, 15-27. magiran.com/p1929606
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال