ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فهیمه قاسمی، علی اکبر راسخی ، شهپر حقیقت، (1397). تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از مدل های شفایافته نا آمیخته وایبل و بتا وایبل پواسون، نشریه پژوهش در پزشکی، 42(4)، 236-242. magiran.com/p1929675
Fahimeh Ghasemi , Aliakbar Rasekhi , Shahpar Haghighat, (2019). Analyzing the Survival of Breast Cancer Patients Using Weibull and Poisson Beta-Weibull Non-Mixture Cure Models, Journal of Research In Medical Sciences, 42(4), 236-242. magiran.com/p1929675
فهیمه قاسمی، علی اکبر راسخی ، شهپر حقیقت، تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از مدل های شفایافته نا آمیخته وایبل و بتا وایبل پواسون. نشریه پژوهش در پزشکی، 1397؛ 42(4): 236-242. magiran.com/p1929675
Fahimeh Ghasemi , Aliakbar Rasekhi , Shahpar Haghighat, Analyzing the Survival of Breast Cancer Patients Using Weibull and Poisson Beta-Weibull Non-Mixture Cure Models, Journal of Research In Medical Sciences, 2019; 42(4): 236-242. magiran.com/p1929675
فهیمه قاسمی، علی اکبر راسخی ، شهپر حقیقت، "تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از مدل های شفایافته نا آمیخته وایبل و بتا وایبل پواسون"، نشریه پژوهش در پزشکی 42، شماره 4 (1397): 236-242. magiran.com/p1929675
Fahimeh Ghasemi , Aliakbar Rasekhi , Shahpar Haghighat, "Analyzing the Survival of Breast Cancer Patients Using Weibull and Poisson Beta-Weibull Non-Mixture Cure Models", Journal of Research In Medical Sciences 42, no.4 (2019): 236-242. magiran.com/p1929675
فهیمه قاسمی، علی اکبر راسخی ، شهپر حقیقت، (1397). 'تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از مدل های شفایافته نا آمیخته وایبل و بتا وایبل پواسون'، نشریه پژوهش در پزشکی، 42(4)، صص.236-242. magiran.com/p1929675
Fahimeh Ghasemi , Aliakbar Rasekhi , Shahpar Haghighat, (2019). 'Analyzing the Survival of Breast Cancer Patients Using Weibull and Poisson Beta-Weibull Non-Mixture Cure Models', Journal of Research In Medical Sciences, 42(4), pp.236-242. magiran.com/p1929675
فهیمه قاسمی؛ علی اکبر راسخی ؛ شهپر حقیقت. "تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از مدل های شفایافته نا آمیخته وایبل و بتا وایبل پواسون". نشریه پژوهش در پزشکی، 42 ،4 ، 1397، 236-242. magiran.com/p1929675
Fahimeh Ghasemi ; Aliakbar Rasekhi ; Shahpar Haghighat. "Analyzing the Survival of Breast Cancer Patients Using Weibull and Poisson Beta-Weibull Non-Mixture Cure Models", Journal of Research In Medical Sciences, 42, 4, 2019, 236-242. magiran.com/p1929675
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال