ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدیه جعفری ، دکترسجاد بشرپور ، ناهیده امیری، (1397). نقش ابعاد کنترل خشم و منبع کنترل سلامتی در پیش بینی سازگاری با سرطان، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 27(108)، 45-53. magiran.com/p1930627
M Jafari , S Basharpoor , N Amiri, (2019). Role of Anger and Health Locus of Control in Predicting Adjustment to Cancer, Journal Of Guilan University Of Medical Sciences, 27(108), 45-53. magiran.com/p1930627
مهدیه جعفری ، دکترسجاد بشرپور ، ناهیده امیری، نقش ابعاد کنترل خشم و منبع کنترل سلامتی در پیش بینی سازگاری با سرطان. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 1397؛ 27(108): 45-53. magiran.com/p1930627
M Jafari , S Basharpoor , N Amiri, Role of Anger and Health Locus of Control in Predicting Adjustment to Cancer, Journal Of Guilan University Of Medical Sciences, 2019; 27(108): 45-53. magiran.com/p1930627
مهدیه جعفری ، دکترسجاد بشرپور ، ناهیده امیری، "نقش ابعاد کنترل خشم و منبع کنترل سلامتی در پیش بینی سازگاری با سرطان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان 27، شماره 108 (1397): 45-53. magiran.com/p1930627
M Jafari , S Basharpoor , N Amiri, "Role of Anger and Health Locus of Control in Predicting Adjustment to Cancer", Journal Of Guilan University Of Medical Sciences 27, no.108 (2019): 45-53. magiran.com/p1930627
مهدیه جعفری ، دکترسجاد بشرپور ، ناهیده امیری، (1397). 'نقش ابعاد کنترل خشم و منبع کنترل سلامتی در پیش بینی سازگاری با سرطان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 27(108)، صص.45-53. magiran.com/p1930627
M Jafari , S Basharpoor , N Amiri, (2019). 'Role of Anger and Health Locus of Control in Predicting Adjustment to Cancer', Journal Of Guilan University Of Medical Sciences, 27(108), pp.45-53. magiran.com/p1930627
مهدیه جعفری ؛ دکترسجاد بشرپور ؛ ناهیده امیری. "نقش ابعاد کنترل خشم و منبع کنترل سلامتی در پیش بینی سازگاری با سرطان". مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 27 ،108 ، 1397، 45-53. magiran.com/p1930627
M Jafari ; S Basharpoor ; N Amiri. "Role of Anger and Health Locus of Control in Predicting Adjustment to Cancer", Journal Of Guilan University Of Medical Sciences, 27, 108, 2019, 45-53. magiran.com/p1930627
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال