ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه غلام رضایی ، سعید بزرگ بیگ دلی، قدرت الله طاهری، ناصر نیکوبخت، (1397). بررسی نسبت عقل با عشق در غزل های عطار، بر اساس نظریه استعاره شناختی ونگاشت «عشق به مثابه سفر، نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، 19(37)، 185-217. magiran.com/p1930666
farzane Gholamrezaei , Saeid Bozorg Bigdeli, Ghodratollah Taheri, Naser Nikoobakht, (2018). The Relationship between "Reason and Love" in Sonnet Based on the idea: "Love as a Journey", Journal of Research in Persian Language and Literature, 19(37), 185-217. magiran.com/p1930666
فرزانه غلام رضایی ، سعید بزرگ بیگ دلی، قدرت الله طاهری، ناصر نیکوبخت، بررسی نسبت عقل با عشق در غزل های عطار، بر اساس نظریه استعاره شناختی ونگاشت «عشق به مثابه سفر. نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، 1397؛ 19(37): 185-217. magiran.com/p1930666
farzane Gholamrezaei , Saeid Bozorg Bigdeli, Ghodratollah Taheri, Naser Nikoobakht, The Relationship between "Reason and Love" in Sonnet Based on the idea: "Love as a Journey", Journal of Research in Persian Language and Literature, 2018; 19(37): 185-217. magiran.com/p1930666
فرزانه غلام رضایی ، سعید بزرگ بیگ دلی، قدرت الله طاهری، ناصر نیکوبخت، "بررسی نسبت عقل با عشق در غزل های عطار، بر اساس نظریه استعاره شناختی ونگاشت «عشق به مثابه سفر"، نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی 19، شماره 37 (1397): 185-217. magiran.com/p1930666
farzane Gholamrezaei , Saeid Bozorg Bigdeli, Ghodratollah Taheri, Naser Nikoobakht, "The Relationship between "Reason and Love" in Sonnet Based on the idea: "Love as a Journey"", Journal of Research in Persian Language and Literature 19, no.37 (2018): 185-217. magiran.com/p1930666
فرزانه غلام رضایی ، سعید بزرگ بیگ دلی، قدرت الله طاهری، ناصر نیکوبخت، (1397). 'بررسی نسبت عقل با عشق در غزل های عطار، بر اساس نظریه استعاره شناختی ونگاشت «عشق به مثابه سفر'، نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، 19(37)، صص.185-217. magiran.com/p1930666
farzane Gholamrezaei , Saeid Bozorg Bigdeli, Ghodratollah Taheri, Naser Nikoobakht, (2018). 'The Relationship between "Reason and Love" in Sonnet Based on the idea: "Love as a Journey"', Journal of Research in Persian Language and Literature, 19(37), pp.185-217. magiran.com/p1930666
فرزانه غلام رضایی ؛ سعید بزرگ بیگ دلی؛ قدرت الله طاهری؛ ناصر نیکوبخت. "بررسی نسبت عقل با عشق در غزل های عطار، بر اساس نظریه استعاره شناختی ونگاشت «عشق به مثابه سفر". نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، 19 ،37 ، 1397، 185-217. magiran.com/p1930666
farzane Gholamrezaei ; Saeid Bozorg Bigdeli; Ghodratollah Taheri; Naser Nikoobakht. "The Relationship between "Reason and Love" in Sonnet Based on the idea: "Love as a Journey"", Journal of Research in Persian Language and Literature, 19, 37, 2018, 185-217. magiran.com/p1930666
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال