ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر زکیان محمدرحیم حاجی حاجی کلایی، میثم تهرانی شریف، کوکب فرامرزیان، پگاه صفایی بروجنی، (1397). ارزیابی بالانس منفی انرژی و برخی اختلالات متابولیکی حوالی زایش در گوسفندان نژاد عربی خوزستان، فصلنامه دامپزشکی ایران، 14(61)، 31-41. magiran.com/p1930671
Amir Zakian , MohammadRahim Haji, Hajikolaei, Meysam Tehrani, Sharif, Kokab Faramarziyan, Pegah Safaei, Borujeni, (2019). Evaluation of negative energy balance and some metabolic disorders on peri-partum period in Arabian ewes, Khuzestan, Iranian Veterinary Journal, 14(61), 31-41. magiran.com/p1930671
امیر زکیان محمدرحیم حاجی حاجی کلایی، میثم تهرانی شریف، کوکب فرامرزیان، پگاه صفایی بروجنی، ارزیابی بالانس منفی انرژی و برخی اختلالات متابولیکی حوالی زایش در گوسفندان نژاد عربی خوزستان. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1397؛ 14(61): 31-41. magiran.com/p1930671
Amir Zakian , MohammadRahim Haji, Hajikolaei, Meysam Tehrani, Sharif, Kokab Faramarziyan, Pegah Safaei, Borujeni, Evaluation of negative energy balance and some metabolic disorders on peri-partum period in Arabian ewes, Khuzestan, Iranian Veterinary Journal, 2019; 14(61): 31-41. magiran.com/p1930671
امیر زکیان محمدرحیم حاجی حاجی کلایی، میثم تهرانی شریف، کوکب فرامرزیان، پگاه صفایی بروجنی، "ارزیابی بالانس منفی انرژی و برخی اختلالات متابولیکی حوالی زایش در گوسفندان نژاد عربی خوزستان"، فصلنامه دامپزشکی ایران 14، شماره 61 (1397): 31-41. magiran.com/p1930671
Amir Zakian , MohammadRahim Haji, Hajikolaei, Meysam Tehrani, Sharif, Kokab Faramarziyan, Pegah Safaei, Borujeni, "Evaluation of negative energy balance and some metabolic disorders on peri-partum period in Arabian ewes, Khuzestan", Iranian Veterinary Journal 14, no.61 (2019): 31-41. magiran.com/p1930671
امیر زکیان محمدرحیم حاجی حاجی کلایی، میثم تهرانی شریف، کوکب فرامرزیان، پگاه صفایی بروجنی، (1397). 'ارزیابی بالانس منفی انرژی و برخی اختلالات متابولیکی حوالی زایش در گوسفندان نژاد عربی خوزستان'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 14(61)، صص.31-41. magiran.com/p1930671
Amir Zakian , MohammadRahim Haji, Hajikolaei, Meysam Tehrani, Sharif, Kokab Faramarziyan, Pegah Safaei, Borujeni, (2019). 'Evaluation of negative energy balance and some metabolic disorders on peri-partum period in Arabian ewes, Khuzestan', Iranian Veterinary Journal, 14(61), pp.31-41. magiran.com/p1930671
امیر زکیان محمدرحیم حاجی حاجی کلایی؛ میثم تهرانی شریف؛ کوکب فرامرزیان؛ پگاه صفایی بروجنی. "ارزیابی بالانس منفی انرژی و برخی اختلالات متابولیکی حوالی زایش در گوسفندان نژاد عربی خوزستان". فصلنامه دامپزشکی ایران، 14 ،61 ، 1397، 31-41. magiran.com/p1930671
Amir Zakian ; MohammadRahim Haji; Hajikolaei; Meysam Tehrani; Sharif; Kokab Faramarziyan; Pegah Safaei; Borujeni. "Evaluation of negative energy balance and some metabolic disorders on peri-partum period in Arabian ewes, Khuzestan", Iranian Veterinary Journal, 14, 61, 2019, 31-41. magiran.com/p1930671
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال