ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزین علی ملایری، محسن فرخوی ، مهرداد مدیرصانعی، مسعود هاشم زاده، محمد رضاییان، (1397). ارزیابی بیولوژیک انواع مختلف دی کلسیم فسفات تولید ایران و مقایسه اثر آنها بر شاخص های تولید و ویژگی های استخوان در جوجه های گوشتی نر، فصلنامه دامپزشکی ایران، 14(61)، 50-60. magiran.com/p1930673
farzin ali malayeri, mohsen farkhoy , mehrdad Modirsanei, masood Hashemzadeh, Mohammad Rezaeen, (2019). Biological Evaluation of Different Di-calcium Phosphate Produced in Iran and Comparison of Their Impacts on Performance and Bone Characteristics in Male Broiler Chicks, Iranian Veterinary Journal, 14(61), 50-60. magiran.com/p1930673
فرزین علی ملایری، محسن فرخوی ، مهرداد مدیرصانعی، مسعود هاشم زاده، محمد رضاییان، ارزیابی بیولوژیک انواع مختلف دی کلسیم فسفات تولید ایران و مقایسه اثر آنها بر شاخص های تولید و ویژگی های استخوان در جوجه های گوشتی نر. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1397؛ 14(61): 50-60. magiran.com/p1930673
farzin ali malayeri, mohsen farkhoy , mehrdad Modirsanei, masood Hashemzadeh, Mohammad Rezaeen, Biological Evaluation of Different Di-calcium Phosphate Produced in Iran and Comparison of Their Impacts on Performance and Bone Characteristics in Male Broiler Chicks, Iranian Veterinary Journal, 2019; 14(61): 50-60. magiran.com/p1930673
فرزین علی ملایری، محسن فرخوی ، مهرداد مدیرصانعی، مسعود هاشم زاده، محمد رضاییان، "ارزیابی بیولوژیک انواع مختلف دی کلسیم فسفات تولید ایران و مقایسه اثر آنها بر شاخص های تولید و ویژگی های استخوان در جوجه های گوشتی نر"، فصلنامه دامپزشکی ایران 14، شماره 61 (1397): 50-60. magiran.com/p1930673
farzin ali malayeri, mohsen farkhoy , mehrdad Modirsanei, masood Hashemzadeh, Mohammad Rezaeen, "Biological Evaluation of Different Di-calcium Phosphate Produced in Iran and Comparison of Their Impacts on Performance and Bone Characteristics in Male Broiler Chicks", Iranian Veterinary Journal 14, no.61 (2019): 50-60. magiran.com/p1930673
فرزین علی ملایری، محسن فرخوی ، مهرداد مدیرصانعی، مسعود هاشم زاده، محمد رضاییان، (1397). 'ارزیابی بیولوژیک انواع مختلف دی کلسیم فسفات تولید ایران و مقایسه اثر آنها بر شاخص های تولید و ویژگی های استخوان در جوجه های گوشتی نر'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 14(61)، صص.50-60. magiran.com/p1930673
farzin ali malayeri, mohsen farkhoy , mehrdad Modirsanei, masood Hashemzadeh, Mohammad Rezaeen, (2019). 'Biological Evaluation of Different Di-calcium Phosphate Produced in Iran and Comparison of Their Impacts on Performance and Bone Characteristics in Male Broiler Chicks', Iranian Veterinary Journal, 14(61), pp.50-60. magiran.com/p1930673
فرزین علی ملایری؛ محسن فرخوی ؛ مهرداد مدیرصانعی؛ مسعود هاشم زاده؛ محمد رضاییان. "ارزیابی بیولوژیک انواع مختلف دی کلسیم فسفات تولید ایران و مقایسه اثر آنها بر شاخص های تولید و ویژگی های استخوان در جوجه های گوشتی نر". فصلنامه دامپزشکی ایران، 14 ،61 ، 1397، 50-60. magiran.com/p1930673
farzin ali malayeri; mohsen farkhoy ; mehrdad Modirsanei; masood Hashemzadeh; Mohammad Rezaeen. "Biological Evaluation of Different Di-calcium Phosphate Produced in Iran and Comparison of Their Impacts on Performance and Bone Characteristics in Male Broiler Chicks", Iranian Veterinary Journal, 14, 61, 2019, 50-60. magiran.com/p1930673
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال