ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آپوپتوز، ایسکمی، اپرپیتانت، نوروپروتکتیو، (1397). بررسی اثر نوروتروفیک آنتاگونیست گیرنده Neurokinin 1 بر روی سلول های هرمی ناحیه CA1 موش صحرایی نر نژاد ویستار متعاقب ضابعات ناشی از ایسکمی /رپرفیوژن، فصلنامه زیست شناسی تکوینی، 10(4)، 1-8. magiran.com/p1930694
Shervin Eftekhari, Shabnam Movassaghi, Amir Ghasemi, Zahra Nadia Sharifi , (2018). Neuroprotective effect of Neurokinin 1 receptor antagonist on CA1 region of hippocampus in male Wistar rats following ischemic / reperfusion induction, Journal of Developmental Biology, 10(4), 1-8. magiran.com/p1930694
آپوپتوز، ایسکمی، اپرپیتانت، نوروپروتکتیو، بررسی اثر نوروتروفیک آنتاگونیست گیرنده Neurokinin 1 بر روی سلول های هرمی ناحیه CA1 موش صحرایی نر نژاد ویستار متعاقب ضابعات ناشی از ایسکمی /رپرفیوژن. فصلنامه زیست شناسی تکوینی، 1397؛ 10(4): 1-8. magiran.com/p1930694
Shervin Eftekhari, Shabnam Movassaghi, Amir Ghasemi, Zahra Nadia Sharifi , Neuroprotective effect of Neurokinin 1 receptor antagonist on CA1 region of hippocampus in male Wistar rats following ischemic / reperfusion induction, Journal of Developmental Biology, 2018; 10(4): 1-8. magiran.com/p1930694
آپوپتوز، ایسکمی، اپرپیتانت، نوروپروتکتیو، "بررسی اثر نوروتروفیک آنتاگونیست گیرنده Neurokinin 1 بر روی سلول های هرمی ناحیه CA1 موش صحرایی نر نژاد ویستار متعاقب ضابعات ناشی از ایسکمی /رپرفیوژن"، فصلنامه زیست شناسی تکوینی 10، شماره 4 (1397): 1-8. magiran.com/p1930694
Shervin Eftekhari, Shabnam Movassaghi, Amir Ghasemi, Zahra Nadia Sharifi , "Neuroprotective effect of Neurokinin 1 receptor antagonist on CA1 region of hippocampus in male Wistar rats following ischemic / reperfusion induction", Journal of Developmental Biology 10, no.4 (2018): 1-8. magiran.com/p1930694
آپوپتوز، ایسکمی، اپرپیتانت، نوروپروتکتیو، (1397). 'بررسی اثر نوروتروفیک آنتاگونیست گیرنده Neurokinin 1 بر روی سلول های هرمی ناحیه CA1 موش صحرایی نر نژاد ویستار متعاقب ضابعات ناشی از ایسکمی /رپرفیوژن'، فصلنامه زیست شناسی تکوینی، 10(4)، صص.1-8. magiran.com/p1930694
Shervin Eftekhari, Shabnam Movassaghi, Amir Ghasemi, Zahra Nadia Sharifi , (2018). 'Neuroprotective effect of Neurokinin 1 receptor antagonist on CA1 region of hippocampus in male Wistar rats following ischemic / reperfusion induction', Journal of Developmental Biology, 10(4), pp.1-8. magiran.com/p1930694
آپوپتوز؛ ایسکمی؛ اپرپیتانت؛ نوروپروتکتیو. "بررسی اثر نوروتروفیک آنتاگونیست گیرنده Neurokinin 1 بر روی سلول های هرمی ناحیه CA1 موش صحرایی نر نژاد ویستار متعاقب ضابعات ناشی از ایسکمی /رپرفیوژن". فصلنامه زیست شناسی تکوینی، 10 ،4 ، 1397، 1-8. magiran.com/p1930694
Shervin Eftekhari; Shabnam Movassaghi; Amir Ghasemi; Zahra Nadia Sharifi . "Neuroprotective effect of Neurokinin 1 receptor antagonist on CA1 region of hippocampus in male Wistar rats following ischemic / reperfusion induction", Journal of Developmental Biology, 10, 4, 2018, 1-8. magiran.com/p1930694
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال