ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا مقدسی ، احمد علی معاضدی ، زهره قطب الدین ، محمدرضا آخوند، (1397). اثر تحریک الکتریکی با فرکانس پائین در طی صرع زایی هیپوکمپ پشتی بر تعادل و فعالیت حرکتی در موش صحرایی نر بالغ، دو ماهنامه فیض، 22(6)، 538-546. magiran.com/p1930737
Reza Moghaddasi , Ahmad Ali Moazedi , Zohreh Ghotbeddin, Mohammad Reza Akhond, (2019). The effect of electrical low-frequency stimulation on balance and locomotor activity in adult male rats during epileptogenesis of dorsal hippocampal, Feyz, 22(6), 538-546. magiran.com/p1930737
رضا مقدسی ، احمد علی معاضدی ، زهره قطب الدین ، محمدرضا آخوند، اثر تحریک الکتریکی با فرکانس پائین در طی صرع زایی هیپوکمپ پشتی بر تعادل و فعالیت حرکتی در موش صحرایی نر بالغ. دو ماهنامه فیض، 1397؛ 22(6): 538-546. magiran.com/p1930737
Reza Moghaddasi , Ahmad Ali Moazedi , Zohreh Ghotbeddin, Mohammad Reza Akhond, The effect of electrical low-frequency stimulation on balance and locomotor activity in adult male rats during epileptogenesis of dorsal hippocampal, Feyz, 2019; 22(6): 538-546. magiran.com/p1930737
رضا مقدسی ، احمد علی معاضدی ، زهره قطب الدین ، محمدرضا آخوند، "اثر تحریک الکتریکی با فرکانس پائین در طی صرع زایی هیپوکمپ پشتی بر تعادل و فعالیت حرکتی در موش صحرایی نر بالغ"، دو ماهنامه فیض 22، شماره 6 (1397): 538-546. magiran.com/p1930737
Reza Moghaddasi , Ahmad Ali Moazedi , Zohreh Ghotbeddin, Mohammad Reza Akhond, " The effect of electrical low-frequency stimulation on balance and locomotor activity in adult male rats during epileptogenesis of dorsal hippocampal", Feyz 22, no.6 (2019): 538-546. magiran.com/p1930737
رضا مقدسی ، احمد علی معاضدی ، زهره قطب الدین ، محمدرضا آخوند، (1397). 'اثر تحریک الکتریکی با فرکانس پائین در طی صرع زایی هیپوکمپ پشتی بر تعادل و فعالیت حرکتی در موش صحرایی نر بالغ'، دو ماهنامه فیض، 22(6)، صص.538-546. magiran.com/p1930737
Reza Moghaddasi , Ahmad Ali Moazedi , Zohreh Ghotbeddin, Mohammad Reza Akhond, (2019). ' The effect of electrical low-frequency stimulation on balance and locomotor activity in adult male rats during epileptogenesis of dorsal hippocampal', Feyz, 22(6), pp.538-546. magiran.com/p1930737
رضا مقدسی ؛ احمد علی معاضدی ؛ زهره قطب الدین ؛ محمدرضا آخوند. "اثر تحریک الکتریکی با فرکانس پائین در طی صرع زایی هیپوکمپ پشتی بر تعادل و فعالیت حرکتی در موش صحرایی نر بالغ". دو ماهنامه فیض، 22 ،6 ، 1397، 538-546. magiran.com/p1930737
Reza Moghaddasi ; Ahmad Ali Moazedi ; Zohreh Ghotbeddin; Mohammad Reza Akhond. " The effect of electrical low-frequency stimulation on balance and locomotor activity in adult male rats during epileptogenesis of dorsal hippocampal", Feyz, 22, 6, 2019, 538-546. magiran.com/p1930737
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال