ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمانه رفیعی ، محمد امین عدالت منش، (1397). اثر تمرین شنا، گالیک اسید و رژیم غذایی پر چرب بر سطح سرمی هورمون های جنسی در موش های صحرایی مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک، دو ماهنامه فیض، 22(6)، 564-572. magiran.com/p1930740
Samaneh Rafiei , Mohammad Amin Edalatmanesh , (2019). The effect of swimming training, Gallic acid and high-fat diet on the serum levels of sex hormones in rats with polycystic ovary syndrome, Feyz, 22(6), 564-572. magiran.com/p1930740
سمانه رفیعی ، محمد امین عدالت منش، اثر تمرین شنا، گالیک اسید و رژیم غذایی پر چرب بر سطح سرمی هورمون های جنسی در موش های صحرایی مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک. دو ماهنامه فیض، 1397؛ 22(6): 564-572. magiran.com/p1930740
Samaneh Rafiei , Mohammad Amin Edalatmanesh , The effect of swimming training, Gallic acid and high-fat diet on the serum levels of sex hormones in rats with polycystic ovary syndrome, Feyz, 2019; 22(6): 564-572. magiran.com/p1930740
سمانه رفیعی ، محمد امین عدالت منش، "اثر تمرین شنا، گالیک اسید و رژیم غذایی پر چرب بر سطح سرمی هورمون های جنسی در موش های صحرایی مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک"، دو ماهنامه فیض 22، شماره 6 (1397): 564-572. magiran.com/p1930740
Samaneh Rafiei , Mohammad Amin Edalatmanesh , " The effect of swimming training, Gallic acid and high-fat diet on the serum levels of sex hormones in rats with polycystic ovary syndrome", Feyz 22, no.6 (2019): 564-572. magiran.com/p1930740
سمانه رفیعی ، محمد امین عدالت منش، (1397). 'اثر تمرین شنا، گالیک اسید و رژیم غذایی پر چرب بر سطح سرمی هورمون های جنسی در موش های صحرایی مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک'، دو ماهنامه فیض، 22(6)، صص.564-572. magiran.com/p1930740
Samaneh Rafiei , Mohammad Amin Edalatmanesh , (2019). ' The effect of swimming training, Gallic acid and high-fat diet on the serum levels of sex hormones in rats with polycystic ovary syndrome', Feyz, 22(6), pp.564-572. magiran.com/p1930740
سمانه رفیعی ؛ محمد امین عدالت منش. "اثر تمرین شنا، گالیک اسید و رژیم غذایی پر چرب بر سطح سرمی هورمون های جنسی در موش های صحرایی مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک". دو ماهنامه فیض، 22 ،6 ، 1397، 564-572. magiran.com/p1930740
Samaneh Rafiei ; Mohammad Amin Edalatmanesh . " The effect of swimming training, Gallic acid and high-fat diet on the serum levels of sex hormones in rats with polycystic ovary syndrome", Feyz, 22, 6, 2019, 564-572. magiran.com/p1930740
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال