ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عصمت سادات موسوی ، ضیاء فلاح محمدی ، اکبر حاجی زاده مقدم، (1397). ارزیابی اثر حفاظتی شش هفته تمرین مقاومتی و مصرف ویتامین D بر عوامل التهابی مغز در موش های صحرایی ماده مبتلا به آنسفالومیلیت خودایمن تجربی، دو ماهنامه فیض، 22(6)، 573-580. magiran.com/p1930741
Smatalsadat Mousavi , Ziya Fallahmohammadi, Akbar Hajizadeh Moghaddam, (2019). Evaluating the protective effect of 6 weeks resistance training and vitamin D intake on brain neuro-inflammatory factors in female rats with experimental autoimmune encephalomyelitis, Feyz, 22(6), 573-580. magiran.com/p1930741
عصمت سادات موسوی ، ضیاء فلاح محمدی ، اکبر حاجی زاده مقدم، ارزیابی اثر حفاظتی شش هفته تمرین مقاومتی و مصرف ویتامین D بر عوامل التهابی مغز در موش های صحرایی ماده مبتلا به آنسفالومیلیت خودایمن تجربی. دو ماهنامه فیض، 1397؛ 22(6): 573-580. magiran.com/p1930741
Smatalsadat Mousavi , Ziya Fallahmohammadi, Akbar Hajizadeh Moghaddam, Evaluating the protective effect of 6 weeks resistance training and vitamin D intake on brain neuro-inflammatory factors in female rats with experimental autoimmune encephalomyelitis, Feyz, 2019; 22(6): 573-580. magiran.com/p1930741
عصمت سادات موسوی ، ضیاء فلاح محمدی ، اکبر حاجی زاده مقدم، "ارزیابی اثر حفاظتی شش هفته تمرین مقاومتی و مصرف ویتامین D بر عوامل التهابی مغز در موش های صحرایی ماده مبتلا به آنسفالومیلیت خودایمن تجربی"، دو ماهنامه فیض 22، شماره 6 (1397): 573-580. magiran.com/p1930741
Smatalsadat Mousavi , Ziya Fallahmohammadi, Akbar Hajizadeh Moghaddam, " Evaluating the protective effect of 6 weeks resistance training and vitamin D intake on brain neuro-inflammatory factors in female rats with experimental autoimmune encephalomyelitis", Feyz 22, no.6 (2019): 573-580. magiran.com/p1930741
عصمت سادات موسوی ، ضیاء فلاح محمدی ، اکبر حاجی زاده مقدم، (1397). 'ارزیابی اثر حفاظتی شش هفته تمرین مقاومتی و مصرف ویتامین D بر عوامل التهابی مغز در موش های صحرایی ماده مبتلا به آنسفالومیلیت خودایمن تجربی'، دو ماهنامه فیض، 22(6)، صص.573-580. magiran.com/p1930741
Smatalsadat Mousavi , Ziya Fallahmohammadi, Akbar Hajizadeh Moghaddam, (2019). ' Evaluating the protective effect of 6 weeks resistance training and vitamin D intake on brain neuro-inflammatory factors in female rats with experimental autoimmune encephalomyelitis', Feyz, 22(6), pp.573-580. magiran.com/p1930741
عصمت سادات موسوی ؛ ضیاء فلاح محمدی ؛ اکبر حاجی زاده مقدم. "ارزیابی اثر حفاظتی شش هفته تمرین مقاومتی و مصرف ویتامین D بر عوامل التهابی مغز در موش های صحرایی ماده مبتلا به آنسفالومیلیت خودایمن تجربی". دو ماهنامه فیض، 22 ،6 ، 1397، 573-580. magiran.com/p1930741
Smatalsadat Mousavi ; Ziya Fallahmohammadi; Akbar Hajizadeh Moghaddam. " Evaluating the protective effect of 6 weeks resistance training and vitamin D intake on brain neuro-inflammatory factors in female rats with experimental autoimmune encephalomyelitis", Feyz, 22, 6, 2019, 573-580. magiran.com/p1930741
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال