ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا گلفام ، اژدر حیدری ، ابوالفضل ارجمند، (1397). اثر مواجهه مزمن با نیترات در دوره بارداری و پس از تولد بر حافظه احترازی در موش سوری، دو ماهنامه فیض، 22(6)، 581-588. magiran.com/p1930742
Leila Golfam , Azhdar Heydari , Abolfazl Ardjmand , (2019). The effect of pre- and post-natal nitrate exposure on inhibitory avoidance memory in mice, Feyz, 22(6), 581-588. magiran.com/p1930742
لیلا گلفام ، اژدر حیدری ، ابوالفضل ارجمند، اثر مواجهه مزمن با نیترات در دوره بارداری و پس از تولد بر حافظه احترازی در موش سوری. دو ماهنامه فیض، 1397؛ 22(6): 581-588. magiran.com/p1930742
Leila Golfam , Azhdar Heydari , Abolfazl Ardjmand , The effect of pre- and post-natal nitrate exposure on inhibitory avoidance memory in mice, Feyz, 2019; 22(6): 581-588. magiran.com/p1930742
لیلا گلفام ، اژدر حیدری ، ابوالفضل ارجمند، "اثر مواجهه مزمن با نیترات در دوره بارداری و پس از تولد بر حافظه احترازی در موش سوری"، دو ماهنامه فیض 22، شماره 6 (1397): 581-588. magiran.com/p1930742
Leila Golfam , Azhdar Heydari , Abolfazl Ardjmand , " The effect of pre- and post-natal nitrate exposure on inhibitory avoidance memory in mice", Feyz 22, no.6 (2019): 581-588. magiran.com/p1930742
لیلا گلفام ، اژدر حیدری ، ابوالفضل ارجمند، (1397). 'اثر مواجهه مزمن با نیترات در دوره بارداری و پس از تولد بر حافظه احترازی در موش سوری'، دو ماهنامه فیض، 22(6)، صص.581-588. magiran.com/p1930742
Leila Golfam , Azhdar Heydari , Abolfazl Ardjmand , (2019). ' The effect of pre- and post-natal nitrate exposure on inhibitory avoidance memory in mice', Feyz, 22(6), pp.581-588. magiran.com/p1930742
لیلا گلفام ؛ اژدر حیدری ؛ ابوالفضل ارجمند. "اثر مواجهه مزمن با نیترات در دوره بارداری و پس از تولد بر حافظه احترازی در موش سوری". دو ماهنامه فیض، 22 ،6 ، 1397، 581-588. magiran.com/p1930742
Leila Golfam ; Azhdar Heydari ; Abolfazl Ardjmand . " The effect of pre- and post-natal nitrate exposure on inhibitory avoidance memory in mice", Feyz, 22, 6, 2019, 581-588. magiran.com/p1930742
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال