ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه قدرت پور ، فهیمه باغبانی آرانی ، سید عطالله سادات شاندیز، (1397). بررسی سمیت نانوذرات اکسید روی و بیان ژن NM23 در رده سلولی سرطان پستان T47D، دو ماهنامه فیض، 22(6)، 589-594. magiran.com/p1930743
Fatemeh Ghodratpour , Fahimeh Baghbani, Arani, Seyed Ataolah Sadat Shandiz, (2019). Cytotoxic effects of Zn oxide nanoparticles against breast cancer T47D cells and NM23 gene expression, Feyz, 22(6), 589-594. magiran.com/p1930743
فاطمه قدرت پور ، فهیمه باغبانی آرانی ، سید عطالله سادات شاندیز، بررسی سمیت نانوذرات اکسید روی و بیان ژن NM23 در رده سلولی سرطان پستان T47D. دو ماهنامه فیض، 1397؛ 22(6): 589-594. magiran.com/p1930743
Fatemeh Ghodratpour , Fahimeh Baghbani, Arani, Seyed Ataolah Sadat Shandiz, Cytotoxic effects of Zn oxide nanoparticles against breast cancer T47D cells and NM23 gene expression, Feyz, 2019; 22(6): 589-594. magiran.com/p1930743
فاطمه قدرت پور ، فهیمه باغبانی آرانی ، سید عطالله سادات شاندیز، "بررسی سمیت نانوذرات اکسید روی و بیان ژن NM23 در رده سلولی سرطان پستان T47D"، دو ماهنامه فیض 22، شماره 6 (1397): 589-594. magiran.com/p1930743
Fatemeh Ghodratpour , Fahimeh Baghbani, Arani, Seyed Ataolah Sadat Shandiz, " Cytotoxic effects of Zn oxide nanoparticles against breast cancer T47D cells and NM23 gene expression", Feyz 22, no.6 (2019): 589-594. magiran.com/p1930743
فاطمه قدرت پور ، فهیمه باغبانی آرانی ، سید عطالله سادات شاندیز، (1397). 'بررسی سمیت نانوذرات اکسید روی و بیان ژن NM23 در رده سلولی سرطان پستان T47D'، دو ماهنامه فیض، 22(6)، صص.589-594. magiran.com/p1930743
Fatemeh Ghodratpour , Fahimeh Baghbani, Arani, Seyed Ataolah Sadat Shandiz, (2019). ' Cytotoxic effects of Zn oxide nanoparticles against breast cancer T47D cells and NM23 gene expression', Feyz, 22(6), pp.589-594. magiran.com/p1930743
فاطمه قدرت پور ؛ فهیمه باغبانی آرانی ؛ سید عطالله سادات شاندیز. "بررسی سمیت نانوذرات اکسید روی و بیان ژن NM23 در رده سلولی سرطان پستان T47D". دو ماهنامه فیض، 22 ،6 ، 1397، 589-594. magiran.com/p1930743
Fatemeh Ghodratpour ; Fahimeh Baghbani; Arani; Seyed Ataolah Sadat Shandiz. " Cytotoxic effects of Zn oxide nanoparticles against breast cancer T47D cells and NM23 gene expression", Feyz, 22, 6, 2019, 589-594. magiran.com/p1930743
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال