ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ندا پوروطن ، زینب خزایی کوهپر، (1397). بررسی جهش های اگزون 4 ژن فنیل آلانین هیدروکسیلاز در بیماران مبتلا به فنیل کتونوری در استان گیلان با استفاده از PCR-Sequencing، دو ماهنامه فیض، 22(6)، 595-601. magiran.com/p1930744
Neda Pourvatan , Zeinab Khazaei , Koohpar , (2019). Investing of exon 4 mutations of phenylalanine hydroxylase gene in phenylketonuria patients in Guilan Province using PCR-sequencing, Feyz, 22(6), 595-601. magiran.com/p1930744
ندا پوروطن ، زینب خزایی کوهپر، بررسی جهش های اگزون 4 ژن فنیل آلانین هیدروکسیلاز در بیماران مبتلا به فنیل کتونوری در استان گیلان با استفاده از PCR-Sequencing. دو ماهنامه فیض، 1397؛ 22(6): 595-601. magiran.com/p1930744
Neda Pourvatan , Zeinab Khazaei , Koohpar , Investing of exon 4 mutations of phenylalanine hydroxylase gene in phenylketonuria patients in Guilan Province using PCR-sequencing, Feyz, 2019; 22(6): 595-601. magiran.com/p1930744
ندا پوروطن ، زینب خزایی کوهپر، "بررسی جهش های اگزون 4 ژن فنیل آلانین هیدروکسیلاز در بیماران مبتلا به فنیل کتونوری در استان گیلان با استفاده از PCR-Sequencing"، دو ماهنامه فیض 22، شماره 6 (1397): 595-601. magiran.com/p1930744
Neda Pourvatan , Zeinab Khazaei , Koohpar , " Investing of exon 4 mutations of phenylalanine hydroxylase gene in phenylketonuria patients in Guilan Province using PCR-sequencing", Feyz 22, no.6 (2019): 595-601. magiran.com/p1930744
ندا پوروطن ، زینب خزایی کوهپر، (1397). 'بررسی جهش های اگزون 4 ژن فنیل آلانین هیدروکسیلاز در بیماران مبتلا به فنیل کتونوری در استان گیلان با استفاده از PCR-Sequencing'، دو ماهنامه فیض، 22(6)، صص.595-601. magiran.com/p1930744
Neda Pourvatan , Zeinab Khazaei , Koohpar , (2019). ' Investing of exon 4 mutations of phenylalanine hydroxylase gene in phenylketonuria patients in Guilan Province using PCR-sequencing', Feyz, 22(6), pp.595-601. magiran.com/p1930744
ندا پوروطن ؛ زینب خزایی کوهپر. "بررسی جهش های اگزون 4 ژن فنیل آلانین هیدروکسیلاز در بیماران مبتلا به فنیل کتونوری در استان گیلان با استفاده از PCR-Sequencing". دو ماهنامه فیض، 22 ،6 ، 1397، 595-601. magiran.com/p1930744
Neda Pourvatan ; Zeinab Khazaei ; Koohpar . " Investing of exon 4 mutations of phenylalanine hydroxylase gene in phenylketonuria patients in Guilan Province using PCR-sequencing", Feyz, 22, 6, 2019, 595-601. magiran.com/p1930744
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال