ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب رضایی ، مراد رسولی آزاد ، فاطمه مهرزاد ، مجید فرهاد ، زهرا آزاد میوه، (1397). تاثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر ولع مصرف و افسردگی در افراد تحت درمان با متادون، دو ماهنامه فیض، 22(6)، 602-609. magiran.com/p1930745
Zeinab Rezaei, Mourad Rasoli Azad , Fatemeh Mehrzad , Majid Farhad , Zahra Azad, Miveh, (2019). The effect of dialectical behavioral therapy on craving and depression in methadone patients, Feyz, 22(6), 602-609. magiran.com/p1930745
زینب رضایی ، مراد رسولی آزاد ، فاطمه مهرزاد ، مجید فرهاد ، زهرا آزاد میوه، تاثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر ولع مصرف و افسردگی در افراد تحت درمان با متادون. دو ماهنامه فیض، 1397؛ 22(6): 602-609. magiran.com/p1930745
Zeinab Rezaei, Mourad Rasoli Azad , Fatemeh Mehrzad , Majid Farhad , Zahra Azad, Miveh, The effect of dialectical behavioral therapy on craving and depression in methadone patients, Feyz, 2019; 22(6): 602-609. magiran.com/p1930745
زینب رضایی ، مراد رسولی آزاد ، فاطمه مهرزاد ، مجید فرهاد ، زهرا آزاد میوه، "تاثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر ولع مصرف و افسردگی در افراد تحت درمان با متادون"، دو ماهنامه فیض 22، شماره 6 (1397): 602-609. magiran.com/p1930745
Zeinab Rezaei, Mourad Rasoli Azad , Fatemeh Mehrzad , Majid Farhad , Zahra Azad, Miveh, " The effect of dialectical behavioral therapy on craving and depression in methadone patients", Feyz 22, no.6 (2019): 602-609. magiran.com/p1930745
زینب رضایی ، مراد رسولی آزاد ، فاطمه مهرزاد ، مجید فرهاد ، زهرا آزاد میوه، (1397). 'تاثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر ولع مصرف و افسردگی در افراد تحت درمان با متادون'، دو ماهنامه فیض، 22(6)، صص.602-609. magiran.com/p1930745
Zeinab Rezaei, Mourad Rasoli Azad , Fatemeh Mehrzad , Majid Farhad , Zahra Azad, Miveh, (2019). ' The effect of dialectical behavioral therapy on craving and depression in methadone patients', Feyz, 22(6), pp.602-609. magiran.com/p1930745
زینب رضایی ؛ مراد رسولی آزاد ؛ فاطمه مهرزاد ؛ مجید فرهاد ؛ زهرا آزاد میوه. "تاثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر ولع مصرف و افسردگی در افراد تحت درمان با متادون". دو ماهنامه فیض، 22 ،6 ، 1397، 602-609. magiran.com/p1930745
Zeinab Rezaei; Mourad Rasoli Azad ; Fatemeh Mehrzad ; Majid Farhad ; Zahra Azad; Miveh. " The effect of dialectical behavioral therapy on craving and depression in methadone patients", Feyz, 22, 6, 2019, 602-609. magiran.com/p1930745
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال