ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه میرزایی فینی ، محمد علی دولتی ، محمود دهقانی اشکذری ، ابراهیم کوچکی نصرآبادی، (1397). بررسی ارتباط پلی مورفیسم Val/Met ژن BDNF با بروز بیماری در بیماران آلزایمری و مقایسه آن با افراد سالمند سالم در ایران، دو ماهنامه فیض، 22(6)، 617-623. magiran.com/p1930747
Fatemeh Mirzaii, Fini , Mohammad Ali Dowlati, Mahmood Dehghani Ashkezari , Ebrahim Kouchaki, (2019). Investigating the association of Val/Met polymorphism of the BDNF gene with the incidence of disease in patients with Alzheimer and comparison with healthy elderly people in Iran, Feyz, 22(6), 617-623. magiran.com/p1930747
فاطمه میرزایی فینی ، محمد علی دولتی ، محمود دهقانی اشکذری ، ابراهیم کوچکی نصرآبادی، بررسی ارتباط پلی مورفیسم Val/Met ژن BDNF با بروز بیماری در بیماران آلزایمری و مقایسه آن با افراد سالمند سالم در ایران. دو ماهنامه فیض، 1397؛ 22(6): 617-623. magiran.com/p1930747
Fatemeh Mirzaii, Fini , Mohammad Ali Dowlati, Mahmood Dehghani Ashkezari , Ebrahim Kouchaki, Investigating the association of Val/Met polymorphism of the BDNF gene with the incidence of disease in patients with Alzheimer and comparison with healthy elderly people in Iran, Feyz, 2019; 22(6): 617-623. magiran.com/p1930747
فاطمه میرزایی فینی ، محمد علی دولتی ، محمود دهقانی اشکذری ، ابراهیم کوچکی نصرآبادی، "بررسی ارتباط پلی مورفیسم Val/Met ژن BDNF با بروز بیماری در بیماران آلزایمری و مقایسه آن با افراد سالمند سالم در ایران"، دو ماهنامه فیض 22، شماره 6 (1397): 617-623. magiran.com/p1930747
Fatemeh Mirzaii, Fini , Mohammad Ali Dowlati, Mahmood Dehghani Ashkezari , Ebrahim Kouchaki, " Investigating the association of Val/Met polymorphism of the BDNF gene with the incidence of disease in patients with Alzheimer and comparison with healthy elderly people in Iran", Feyz 22, no.6 (2019): 617-623. magiran.com/p1930747
فاطمه میرزایی فینی ، محمد علی دولتی ، محمود دهقانی اشکذری ، ابراهیم کوچکی نصرآبادی، (1397). 'بررسی ارتباط پلی مورفیسم Val/Met ژن BDNF با بروز بیماری در بیماران آلزایمری و مقایسه آن با افراد سالمند سالم در ایران'، دو ماهنامه فیض، 22(6)، صص.617-623. magiran.com/p1930747
Fatemeh Mirzaii, Fini , Mohammad Ali Dowlati, Mahmood Dehghani Ashkezari , Ebrahim Kouchaki, (2019). ' Investigating the association of Val/Met polymorphism of the BDNF gene with the incidence of disease in patients with Alzheimer and comparison with healthy elderly people in Iran', Feyz, 22(6), pp.617-623. magiran.com/p1930747
فاطمه میرزایی فینی ؛ محمد علی دولتی ؛ محمود دهقانی اشکذری ؛ ابراهیم کوچکی نصرآبادی. "بررسی ارتباط پلی مورفیسم Val/Met ژن BDNF با بروز بیماری در بیماران آلزایمری و مقایسه آن با افراد سالمند سالم در ایران". دو ماهنامه فیض، 22 ،6 ، 1397، 617-623. magiran.com/p1930747
Fatemeh Mirzaii; Fini ; Mohammad Ali Dowlati; Mahmood Dehghani Ashkezari ; Ebrahim Kouchaki. " Investigating the association of Val/Met polymorphism of the BDNF gene with the incidence of disease in patients with Alzheimer and comparison with healthy elderly people in Iran", Feyz, 22, 6, 2019, 617-623. magiran.com/p1930747
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال