ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیوا ستاری ، چنگیز احمدی زاده، (1397). بررسی میزان بیان ژن های PTEN و AKT1 در کشت هم جوار سلول های سرطانی کولون HT29 با باکتری استرپتوکوکوس ترموفیلوس، دو ماهنامه فیض، 22(6)، 624-631. magiran.com/p1930748
Shiva Sattari , Changiz Ahmadizadeh , (2019). The study of expression of PTEN and AKT1 genes in co-culturing of HT29 colon cancer cell line with Streptococcus thermophilus, Feyz, 22(6), 624-631. magiran.com/p1930748
شیوا ستاری ، چنگیز احمدی زاده، بررسی میزان بیان ژن های PTEN و AKT1 در کشت هم جوار سلول های سرطانی کولون HT29 با باکتری استرپتوکوکوس ترموفیلوس. دو ماهنامه فیض، 1397؛ 22(6): 624-631. magiran.com/p1930748
Shiva Sattari , Changiz Ahmadizadeh , The study of expression of PTEN and AKT1 genes in co-culturing of HT29 colon cancer cell line with Streptococcus thermophilus, Feyz, 2019; 22(6): 624-631. magiran.com/p1930748
شیوا ستاری ، چنگیز احمدی زاده، "بررسی میزان بیان ژن های PTEN و AKT1 در کشت هم جوار سلول های سرطانی کولون HT29 با باکتری استرپتوکوکوس ترموفیلوس"، دو ماهنامه فیض 22، شماره 6 (1397): 624-631. magiran.com/p1930748
Shiva Sattari , Changiz Ahmadizadeh , " The study of expression of PTEN and AKT1 genes in co-culturing of HT29 colon cancer cell line with Streptococcus thermophilus", Feyz 22, no.6 (2019): 624-631. magiran.com/p1930748
شیوا ستاری ، چنگیز احمدی زاده، (1397). 'بررسی میزان بیان ژن های PTEN و AKT1 در کشت هم جوار سلول های سرطانی کولون HT29 با باکتری استرپتوکوکوس ترموفیلوس'، دو ماهنامه فیض، 22(6)، صص.624-631. magiran.com/p1930748
Shiva Sattari , Changiz Ahmadizadeh , (2019). ' The study of expression of PTEN and AKT1 genes in co-culturing of HT29 colon cancer cell line with Streptococcus thermophilus', Feyz, 22(6), pp.624-631. magiran.com/p1930748
شیوا ستاری ؛ چنگیز احمدی زاده. "بررسی میزان بیان ژن های PTEN و AKT1 در کشت هم جوار سلول های سرطانی کولون HT29 با باکتری استرپتوکوکوس ترموفیلوس". دو ماهنامه فیض، 22 ،6 ، 1397، 624-631. magiran.com/p1930748
Shiva Sattari ; Changiz Ahmadizadeh . " The study of expression of PTEN and AKT1 genes in co-culturing of HT29 colon cancer cell line with Streptococcus thermophilus", Feyz, 22, 6, 2019, 624-631. magiran.com/p1930748
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال