ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسیبه امامی ، آیلین پاکزاد، (1397). ارائه یک سیستم جدید مبتنی بر دانش برای تشخیص سرطان پستان با ترکیبی از الگوریتم های خوشه- بندی انتشار وابستگی و کرم شب تاب، مجله هوش مصنوعی و داده کاوی، 7(1)، 59-68. magiran.com/p1930761
N. Emami , A. Pakzad, (2019). A New Knowledge-Based System for Diagnosis of Breast Cancer by a combination of the Affinity Propagation and Firefly Algorithms, Journal of Artificial Intelligence and Data Mining, 7(1), 59-68. magiran.com/p1930761
نسیبه امامی ، آیلین پاکزاد، ارائه یک سیستم جدید مبتنی بر دانش برای تشخیص سرطان پستان با ترکیبی از الگوریتم های خوشه- بندی انتشار وابستگی و کرم شب تاب. مجله هوش مصنوعی و داده کاوی، 1397؛ 7(1): 59-68. magiran.com/p1930761
N. Emami , A. Pakzad, A New Knowledge-Based System for Diagnosis of Breast Cancer by a combination of the Affinity Propagation and Firefly Algorithms, Journal of Artificial Intelligence and Data Mining, 2019; 7(1): 59-68. magiran.com/p1930761
نسیبه امامی ، آیلین پاکزاد، "ارائه یک سیستم جدید مبتنی بر دانش برای تشخیص سرطان پستان با ترکیبی از الگوریتم های خوشه- بندی انتشار وابستگی و کرم شب تاب"، مجله هوش مصنوعی و داده کاوی 7، شماره 1 (1397): 59-68. magiran.com/p1930761
N. Emami , A. Pakzad, "A New Knowledge-Based System for Diagnosis of Breast Cancer by a combination of the Affinity Propagation and Firefly Algorithms", Journal of Artificial Intelligence and Data Mining 7, no.1 (2019): 59-68. magiran.com/p1930761
نسیبه امامی ، آیلین پاکزاد، (1397). 'ارائه یک سیستم جدید مبتنی بر دانش برای تشخیص سرطان پستان با ترکیبی از الگوریتم های خوشه- بندی انتشار وابستگی و کرم شب تاب'، مجله هوش مصنوعی و داده کاوی، 7(1)، صص.59-68. magiran.com/p1930761
N. Emami , A. Pakzad, (2019). 'A New Knowledge-Based System for Diagnosis of Breast Cancer by a combination of the Affinity Propagation and Firefly Algorithms', Journal of Artificial Intelligence and Data Mining, 7(1), pp.59-68. magiran.com/p1930761
نسیبه امامی ؛ آیلین پاکزاد. "ارائه یک سیستم جدید مبتنی بر دانش برای تشخیص سرطان پستان با ترکیبی از الگوریتم های خوشه- بندی انتشار وابستگی و کرم شب تاب". مجله هوش مصنوعی و داده کاوی، 7 ،1 ، 1397، 59-68. magiran.com/p1930761
N. Emami ; A. Pakzad. "A New Knowledge-Based System for Diagnosis of Breast Cancer by a combination of the Affinity Propagation and Firefly Algorithms", Journal of Artificial Intelligence and Data Mining, 7, 1, 2019, 59-68. magiran.com/p1930761
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال