ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم اصیلیان بیدگلی، حسین ابراهیم پور کومله، میثم عسکری، سیدجلال الدین موسوی راد، (1397). موازی سازی الگوریتم هسته تطبیقی هرمی مکانی با استفاده از کلاستری از کامپیوترها برای شناسایی اشیا در تصاویر دیجیتال، مجله هوش مصنوعی و داده کاوی، 7(1)، 97-108. magiran.com/p1930764
A. Asilian Bidgoli , H. Ebrahimpour, Komle, M. Askari, Seyed J. Mousavirad, (2019). Parallel Spatial Pyramid Match Kernel Algorithm for Object Recognition using a Cluster of Computers, Journal of Artificial Intelligence and Data Mining, 7(1), 97-108. magiran.com/p1930764
اعظم اصیلیان بیدگلی، حسین ابراهیم پور کومله، میثم عسکری، سیدجلال الدین موسوی راد، موازی سازی الگوریتم هسته تطبیقی هرمی مکانی با استفاده از کلاستری از کامپیوترها برای شناسایی اشیا در تصاویر دیجیتال. مجله هوش مصنوعی و داده کاوی، 1397؛ 7(1): 97-108. magiran.com/p1930764
A. Asilian Bidgoli , H. Ebrahimpour, Komle, M. Askari, Seyed J. Mousavirad, Parallel Spatial Pyramid Match Kernel Algorithm for Object Recognition using a Cluster of Computers, Journal of Artificial Intelligence and Data Mining, 2019; 7(1): 97-108. magiran.com/p1930764
اعظم اصیلیان بیدگلی، حسین ابراهیم پور کومله، میثم عسکری، سیدجلال الدین موسوی راد، "موازی سازی الگوریتم هسته تطبیقی هرمی مکانی با استفاده از کلاستری از کامپیوترها برای شناسایی اشیا در تصاویر دیجیتال"، مجله هوش مصنوعی و داده کاوی 7، شماره 1 (1397): 97-108. magiran.com/p1930764
A. Asilian Bidgoli , H. Ebrahimpour, Komle, M. Askari, Seyed J. Mousavirad, "Parallel Spatial Pyramid Match Kernel Algorithm for Object Recognition using a Cluster of Computers", Journal of Artificial Intelligence and Data Mining 7, no.1 (2019): 97-108. magiran.com/p1930764
اعظم اصیلیان بیدگلی، حسین ابراهیم پور کومله، میثم عسکری، سیدجلال الدین موسوی راد، (1397). 'موازی سازی الگوریتم هسته تطبیقی هرمی مکانی با استفاده از کلاستری از کامپیوترها برای شناسایی اشیا در تصاویر دیجیتال'، مجله هوش مصنوعی و داده کاوی، 7(1)، صص.97-108. magiran.com/p1930764
A. Asilian Bidgoli , H. Ebrahimpour, Komle, M. Askari, Seyed J. Mousavirad, (2019). 'Parallel Spatial Pyramid Match Kernel Algorithm for Object Recognition using a Cluster of Computers', Journal of Artificial Intelligence and Data Mining, 7(1), pp.97-108. magiran.com/p1930764
اعظم اصیلیان بیدگلی؛ حسین ابراهیم پور کومله؛ میثم عسکری؛ سیدجلال الدین موسوی راد. "موازی سازی الگوریتم هسته تطبیقی هرمی مکانی با استفاده از کلاستری از کامپیوترها برای شناسایی اشیا در تصاویر دیجیتال". مجله هوش مصنوعی و داده کاوی، 7 ،1 ، 1397، 97-108. magiran.com/p1930764
A. Asilian Bidgoli ; H. Ebrahimpour; Komle; M. Askari; Seyed J. Mousavirad. "Parallel Spatial Pyramid Match Kernel Algorithm for Object Recognition using a Cluster of Computers", Journal of Artificial Intelligence and Data Mining, 7, 1, 2019, 97-108. magiran.com/p1930764
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال