ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سرور خرم دل ، پرویز رضوانی مقدم، هما عزیزی، جواد شباهنگ، محمد سیدی، (1397). ارزیابی نقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد گیاه دارویی ختمی (Althea officinalis L.)، نشریه بوم شناسی کشاورزی، 10(3)، 603-619. magiran.com/p1930774
S. Khorramdel, P. Rezvani Moghaddam, H. Azizi, J. Shabahang, M. Seyedi , (2018). Evaluation of the Integrated Effect of Organic, Chemical and Biological Fertilizers on Yield of Marshmallow (Althea officinalis L.) as a Medicinal Plant , Agroecology journal, 10(3), 603-619. magiran.com/p1930774
سرور خرم دل ، پرویز رضوانی مقدم، هما عزیزی، جواد شباهنگ، محمد سیدی، ارزیابی نقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد گیاه دارویی ختمی (Althea officinalis L.). نشریه بوم شناسی کشاورزی، 1397؛ 10(3): 603-619. magiran.com/p1930774
S. Khorramdel, P. Rezvani Moghaddam, H. Azizi, J. Shabahang, M. Seyedi , Evaluation of the Integrated Effect of Organic, Chemical and Biological Fertilizers on Yield of Marshmallow (Althea officinalis L.) as a Medicinal Plant , Agroecology journal, 2018; 10(3): 603-619. magiran.com/p1930774
سرور خرم دل ، پرویز رضوانی مقدم، هما عزیزی، جواد شباهنگ، محمد سیدی، "ارزیابی نقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد گیاه دارویی ختمی (Althea officinalis L.)"، نشریه بوم شناسی کشاورزی 10، شماره 3 (1397): 603-619. magiran.com/p1930774
S. Khorramdel, P. Rezvani Moghaddam, H. Azizi, J. Shabahang, M. Seyedi , "Evaluation of the Integrated Effect of Organic, Chemical and Biological Fertilizers on Yield of Marshmallow (Althea officinalis L.) as a Medicinal Plant ", Agroecology journal 10, no.3 (2018): 603-619. magiran.com/p1930774
سرور خرم دل ، پرویز رضوانی مقدم، هما عزیزی، جواد شباهنگ، محمد سیدی، (1397). 'ارزیابی نقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد گیاه دارویی ختمی (Althea officinalis L.)'، نشریه بوم شناسی کشاورزی، 10(3)، صص.603-619. magiran.com/p1930774
S. Khorramdel, P. Rezvani Moghaddam, H. Azizi, J. Shabahang, M. Seyedi , (2018). 'Evaluation of the Integrated Effect of Organic, Chemical and Biological Fertilizers on Yield of Marshmallow (Althea officinalis L.) as a Medicinal Plant ', Agroecology journal, 10(3), pp.603-619. magiran.com/p1930774
سرور خرم دل ؛ پرویز رضوانی مقدم؛ هما عزیزی؛ جواد شباهنگ؛ محمد سیدی. "ارزیابی نقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد گیاه دارویی ختمی (Althea officinalis L.)". نشریه بوم شناسی کشاورزی، 10 ،3 ، 1397، 603-619. magiran.com/p1930774
S. Khorramdel; P. Rezvani Moghaddam; H. Azizi; J. Shabahang; M. Seyedi . "Evaluation of the Integrated Effect of Organic, Chemical and Biological Fertilizers on Yield of Marshmallow (Althea officinalis L.) as a Medicinal Plant ", Agroecology journal, 10, 3, 2018, 603-619. magiran.com/p1930774
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال