ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهیلا قاسمی مهام ، سیف الله فلاح، امیر دادرسی، (1397). اثر نوع حاصلخیزکننده خاک و کشت مخلوط شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) و اسفرزه (Plantago psyllium L.) بر شاخص های رشد گیاه اسفرزه با استفاده از روش تجزیه عامل، نشریه بوم شناسی کشاورزی، 10(3)، 805-822. magiran.com/p1930787
Soheila Ghasemi Maham , Seyfollah Fallah , Amir Dadrasi , (2018). Effect of Fertilizer Type and Intercropping of Trigonella (Trigonella foenum-graecum) and Psyllium (Plantago psyllium) on Growth Index of Psyllium using Factor analysis , Agroecology journal, 10(3), 805-822. magiran.com/p1930787
سهیلا قاسمی مهام ، سیف الله فلاح، امیر دادرسی، اثر نوع حاصلخیزکننده خاک و کشت مخلوط شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) و اسفرزه (Plantago psyllium L.) بر شاخص های رشد گیاه اسفرزه با استفاده از روش تجزیه عامل. نشریه بوم شناسی کشاورزی، 1397؛ 10(3): 805-822. magiran.com/p1930787
Soheila Ghasemi Maham , Seyfollah Fallah , Amir Dadrasi , Effect of Fertilizer Type and Intercropping of Trigonella (Trigonella foenum-graecum) and Psyllium (Plantago psyllium) on Growth Index of Psyllium using Factor analysis , Agroecology journal, 2018; 10(3): 805-822. magiran.com/p1930787
سهیلا قاسمی مهام ، سیف الله فلاح، امیر دادرسی، "اثر نوع حاصلخیزکننده خاک و کشت مخلوط شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) و اسفرزه (Plantago psyllium L.) بر شاخص های رشد گیاه اسفرزه با استفاده از روش تجزیه عامل"، نشریه بوم شناسی کشاورزی 10، شماره 3 (1397): 805-822. magiran.com/p1930787
Soheila Ghasemi Maham , Seyfollah Fallah , Amir Dadrasi , "Effect of Fertilizer Type and Intercropping of Trigonella (Trigonella foenum-graecum) and Psyllium (Plantago psyllium) on Growth Index of Psyllium using Factor analysis ", Agroecology journal 10, no.3 (2018): 805-822. magiran.com/p1930787
سهیلا قاسمی مهام ، سیف الله فلاح، امیر دادرسی، (1397). 'اثر نوع حاصلخیزکننده خاک و کشت مخلوط شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) و اسفرزه (Plantago psyllium L.) بر شاخص های رشد گیاه اسفرزه با استفاده از روش تجزیه عامل'، نشریه بوم شناسی کشاورزی، 10(3)، صص.805-822. magiran.com/p1930787
Soheila Ghasemi Maham , Seyfollah Fallah , Amir Dadrasi , (2018). 'Effect of Fertilizer Type and Intercropping of Trigonella (Trigonella foenum-graecum) and Psyllium (Plantago psyllium) on Growth Index of Psyllium using Factor analysis ', Agroecology journal, 10(3), pp.805-822. magiran.com/p1930787
سهیلا قاسمی مهام ؛ سیف الله فلاح؛ امیر دادرسی. "اثر نوع حاصلخیزکننده خاک و کشت مخلوط شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) و اسفرزه (Plantago psyllium L.) بر شاخص های رشد گیاه اسفرزه با استفاده از روش تجزیه عامل". نشریه بوم شناسی کشاورزی، 10 ،3 ، 1397، 805-822. magiran.com/p1930787
Soheila Ghasemi Maham ; Seyfollah Fallah ; Amir Dadrasi . "Effect of Fertilizer Type and Intercropping of Trigonella (Trigonella foenum-graecum) and Psyllium (Plantago psyllium) on Growth Index of Psyllium using Factor analysis ", Agroecology journal, 10, 3, 2018, 805-822. magiran.com/p1930787
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال