ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهاب الدین وحیدی مهرجردی ، محمد حسین زارعی محمودآبادی، (1397). جایگاه بهداشت و سلامت در ادعیه و روایات، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 17(5)، 1-9. magiran.com/p1930795
Shahabudldin Vahidi Mehrjardi, Mohammad Hossein Zaree Mahmoodabad, (2018). Social and Psychological Factors of Health and Well-being in Prayers and Narrations, Tolooe Behdasht, 17(5), 1-9. magiran.com/p1930795
شهاب الدین وحیدی مهرجردی ، محمد حسین زارعی محمودآبادی، جایگاه بهداشت و سلامت در ادعیه و روایات. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1397؛ 17(5): 1-9. magiran.com/p1930795
Shahabudldin Vahidi Mehrjardi, Mohammad Hossein Zaree Mahmoodabad, Social and Psychological Factors of Health and Well-being in Prayers and Narrations, Tolooe Behdasht, 2018; 17(5): 1-9. magiran.com/p1930795
شهاب الدین وحیدی مهرجردی ، محمد حسین زارعی محمودآبادی، "جایگاه بهداشت و سلامت در ادعیه و روایات"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 17، شماره 5 (1397): 1-9. magiran.com/p1930795
Shahabudldin Vahidi Mehrjardi, Mohammad Hossein Zaree Mahmoodabad, "Social and Psychological Factors of Health and Well-being in Prayers and Narrations", Tolooe Behdasht 17, no.5 (2018): 1-9. magiran.com/p1930795
شهاب الدین وحیدی مهرجردی ، محمد حسین زارعی محمودآبادی، (1397). 'جایگاه بهداشت و سلامت در ادعیه و روایات'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 17(5)، صص.1-9. magiran.com/p1930795
Shahabudldin Vahidi Mehrjardi, Mohammad Hossein Zaree Mahmoodabad, (2018). 'Social and Psychological Factors of Health and Well-being in Prayers and Narrations', Tolooe Behdasht, 17(5), pp.1-9. magiran.com/p1930795
شهاب الدین وحیدی مهرجردی ؛ محمد حسین زارعی محمودآبادی. "جایگاه بهداشت و سلامت در ادعیه و روایات". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 17 ،5 ، 1397، 1-9. magiran.com/p1930795
Shahabudldin Vahidi Mehrjardi; Mohammad Hossein Zaree Mahmoodabad. "Social and Psychological Factors of Health and Well-being in Prayers and Narrations", Tolooe Behdasht, 17, 5, 2018, 1-9. magiran.com/p1930795
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال