ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن عسکری شاهی ، عبدالامیر عطاپور ، رویا حمایتی، شهرزاد شهیدی ، ساجده زینلی، (1397). مقایسه مدل نیمه پارامتری کاکس و مدلهای پارامتری در تحلیل فاکتورهای تشخیصی موثر بر بقای پیوند کلیه، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 17(5)، 23-32. magiran.com/p1930797
Mohsen Askarishahi , Abdolamir Atapoor , Roya Hemayati , Shahrzad Shahidi , Sajedeh Zeynali , (2018). Comparison of the Cox Semi-Parametric Model and Parametric Models in Analyzing the Effective Diagnostic Factors in Kidney Transplantation Survival, Tolooe Behdasht, 17(5), 23-32. magiran.com/p1930797
محسن عسکری شاهی ، عبدالامیر عطاپور ، رویا حمایتی، شهرزاد شهیدی ، ساجده زینلی، مقایسه مدل نیمه پارامتری کاکس و مدلهای پارامتری در تحلیل فاکتورهای تشخیصی موثر بر بقای پیوند کلیه. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1397؛ 17(5): 23-32. magiran.com/p1930797
Mohsen Askarishahi , Abdolamir Atapoor , Roya Hemayati , Shahrzad Shahidi , Sajedeh Zeynali , Comparison of the Cox Semi-Parametric Model and Parametric Models in Analyzing the Effective Diagnostic Factors in Kidney Transplantation Survival, Tolooe Behdasht, 2018; 17(5): 23-32. magiran.com/p1930797
محسن عسکری شاهی ، عبدالامیر عطاپور ، رویا حمایتی، شهرزاد شهیدی ، ساجده زینلی، "مقایسه مدل نیمه پارامتری کاکس و مدلهای پارامتری در تحلیل فاکتورهای تشخیصی موثر بر بقای پیوند کلیه"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 17، شماره 5 (1397): 23-32. magiran.com/p1930797
Mohsen Askarishahi , Abdolamir Atapoor , Roya Hemayati , Shahrzad Shahidi , Sajedeh Zeynali , "Comparison of the Cox Semi-Parametric Model and Parametric Models in Analyzing the Effective Diagnostic Factors in Kidney Transplantation Survival", Tolooe Behdasht 17, no.5 (2018): 23-32. magiran.com/p1930797
محسن عسکری شاهی ، عبدالامیر عطاپور ، رویا حمایتی، شهرزاد شهیدی ، ساجده زینلی، (1397). 'مقایسه مدل نیمه پارامتری کاکس و مدلهای پارامتری در تحلیل فاکتورهای تشخیصی موثر بر بقای پیوند کلیه'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 17(5)، صص.23-32. magiran.com/p1930797
Mohsen Askarishahi , Abdolamir Atapoor , Roya Hemayati , Shahrzad Shahidi , Sajedeh Zeynali , (2018). 'Comparison of the Cox Semi-Parametric Model and Parametric Models in Analyzing the Effective Diagnostic Factors in Kidney Transplantation Survival', Tolooe Behdasht, 17(5), pp.23-32. magiran.com/p1930797
محسن عسکری شاهی ؛ عبدالامیر عطاپور ؛ رویا حمایتی؛ شهرزاد شهیدی ؛ ساجده زینلی. "مقایسه مدل نیمه پارامتری کاکس و مدلهای پارامتری در تحلیل فاکتورهای تشخیصی موثر بر بقای پیوند کلیه". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 17 ،5 ، 1397، 23-32. magiran.com/p1930797
Mohsen Askarishahi ; Abdolamir Atapoor ; Roya Hemayati ; Shahrzad Shahidi ; Sajedeh Zeynali . "Comparison of the Cox Semi-Parametric Model and Parametric Models in Analyzing the Effective Diagnostic Factors in Kidney Transplantation Survival", Tolooe Behdasht, 17, 5, 2018, 23-32. magiran.com/p1930797
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال