ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرجان شفابخش ، حسین علی صادقیان ، محمد حسن احرام پوش ، عباس افلاطونیان ، عارفه دهقانی ، محمدتقی قانعیان، (1397). بررسی ارتباط مصرف سیگار، الکل ومواد مخدر بر پارامترهای سیمن در مردان مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری یزد سال1395، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 17(5)، 44-54. magiran.com/p1930799
Marjan Shafabakhsh, Hossein Ali Sadeghian , Mohamad Hasan Ehramposh , Abas Aflatoonian , Arefeh Dehghani , Mohamad Taghi Ghaneian, (2018). The Relationship of Smoking, Alcohol, and Drugs Consumption on the Quality of Semen Parameters in Males referring to the Infertility Center of Yazd in 2016, Tolooe Behdasht, 17(5), 44-54. magiran.com/p1930799
مرجان شفابخش ، حسین علی صادقیان ، محمد حسن احرام پوش ، عباس افلاطونیان ، عارفه دهقانی ، محمدتقی قانعیان، بررسی ارتباط مصرف سیگار، الکل ومواد مخدر بر پارامترهای سیمن در مردان مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری یزد سال1395. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1397؛ 17(5): 44-54. magiran.com/p1930799
Marjan Shafabakhsh, Hossein Ali Sadeghian , Mohamad Hasan Ehramposh , Abas Aflatoonian , Arefeh Dehghani , Mohamad Taghi Ghaneian, The Relationship of Smoking, Alcohol, and Drugs Consumption on the Quality of Semen Parameters in Males referring to the Infertility Center of Yazd in 2016, Tolooe Behdasht, 2018; 17(5): 44-54. magiran.com/p1930799
مرجان شفابخش ، حسین علی صادقیان ، محمد حسن احرام پوش ، عباس افلاطونیان ، عارفه دهقانی ، محمدتقی قانعیان، "بررسی ارتباط مصرف سیگار، الکل ومواد مخدر بر پارامترهای سیمن در مردان مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری یزد سال1395"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 17، شماره 5 (1397): 44-54. magiran.com/p1930799
Marjan Shafabakhsh, Hossein Ali Sadeghian , Mohamad Hasan Ehramposh , Abas Aflatoonian , Arefeh Dehghani , Mohamad Taghi Ghaneian, "The Relationship of Smoking, Alcohol, and Drugs Consumption on the Quality of Semen Parameters in Males referring to the Infertility Center of Yazd in 2016", Tolooe Behdasht 17, no.5 (2018): 44-54. magiran.com/p1930799
مرجان شفابخش ، حسین علی صادقیان ، محمد حسن احرام پوش ، عباس افلاطونیان ، عارفه دهقانی ، محمدتقی قانعیان، (1397). 'بررسی ارتباط مصرف سیگار، الکل ومواد مخدر بر پارامترهای سیمن در مردان مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری یزد سال1395'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 17(5)، صص.44-54. magiran.com/p1930799
Marjan Shafabakhsh, Hossein Ali Sadeghian , Mohamad Hasan Ehramposh , Abas Aflatoonian , Arefeh Dehghani , Mohamad Taghi Ghaneian, (2018). 'The Relationship of Smoking, Alcohol, and Drugs Consumption on the Quality of Semen Parameters in Males referring to the Infertility Center of Yazd in 2016', Tolooe Behdasht, 17(5), pp.44-54. magiran.com/p1930799
مرجان شفابخش ؛ حسین علی صادقیان ؛ محمد حسن احرام پوش ؛ عباس افلاطونیان ؛ عارفه دهقانی ؛ محمدتقی قانعیان. "بررسی ارتباط مصرف سیگار، الکل ومواد مخدر بر پارامترهای سیمن در مردان مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری یزد سال1395". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 17 ،5 ، 1397، 44-54. magiran.com/p1930799
Marjan Shafabakhsh; Hossein Ali Sadeghian ; Mohamad Hasan Ehramposh ; Abas Aflatoonian ; Arefeh Dehghani ; Mohamad Taghi Ghaneian. "The Relationship of Smoking, Alcohol, and Drugs Consumption on the Quality of Semen Parameters in Males referring to the Infertility Center of Yazd in 2016", Tolooe Behdasht, 17, 5, 2018, 44-54. magiran.com/p1930799
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال