ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افسر خلیلی صدر آباد ، فرامرز سحرابی ، اسمعیل سعدی پور ، علی دلاور، (1397). مقایسه اثربخشی برنامه ایمن سازی تربیتی- اجتماعی مبتنی بر رویکرد اسلامی با ایمن سازی در برابر استرس بر سبک زندگی دانش آموزان دختر با رفتارهای پرخطر دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان یزد، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 17(5)، 55-70. magiran.com/p1930800
Afsar Khalili Sadrabad , Faramarz Sohrabi, Esmail Sadipor , Ali Delavar, (2018). A Comparison between the Effectiveness of Social-Educational Inoculation Program Based on the Islamic Approach and Stress Inoculation Training on the Lifestyle of Second-Grade High School Female Students with Risky Behavior in Yazd City, Tolooe Behdasht, 17(5), 55-70. magiran.com/p1930800
افسر خلیلی صدر آباد ، فرامرز سحرابی ، اسمعیل سعدی پور ، علی دلاور، مقایسه اثربخشی برنامه ایمن سازی تربیتی- اجتماعی مبتنی بر رویکرد اسلامی با ایمن سازی در برابر استرس بر سبک زندگی دانش آموزان دختر با رفتارهای پرخطر دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان یزد. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1397؛ 17(5): 55-70. magiran.com/p1930800
Afsar Khalili Sadrabad , Faramarz Sohrabi, Esmail Sadipor , Ali Delavar, A Comparison between the Effectiveness of Social-Educational Inoculation Program Based on the Islamic Approach and Stress Inoculation Training on the Lifestyle of Second-Grade High School Female Students with Risky Behavior in Yazd City, Tolooe Behdasht, 2018; 17(5): 55-70. magiran.com/p1930800
افسر خلیلی صدر آباد ، فرامرز سحرابی ، اسمعیل سعدی پور ، علی دلاور، "مقایسه اثربخشی برنامه ایمن سازی تربیتی- اجتماعی مبتنی بر رویکرد اسلامی با ایمن سازی در برابر استرس بر سبک زندگی دانش آموزان دختر با رفتارهای پرخطر دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان یزد"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 17، شماره 5 (1397): 55-70. magiran.com/p1930800
Afsar Khalili Sadrabad , Faramarz Sohrabi, Esmail Sadipor , Ali Delavar, "A Comparison between the Effectiveness of Social-Educational Inoculation Program Based on the Islamic Approach and Stress Inoculation Training on the Lifestyle of Second-Grade High School Female Students with Risky Behavior in Yazd City", Tolooe Behdasht 17, no.5 (2018): 55-70. magiran.com/p1930800
افسر خلیلی صدر آباد ، فرامرز سحرابی ، اسمعیل سعدی پور ، علی دلاور، (1397). 'مقایسه اثربخشی برنامه ایمن سازی تربیتی- اجتماعی مبتنی بر رویکرد اسلامی با ایمن سازی در برابر استرس بر سبک زندگی دانش آموزان دختر با رفتارهای پرخطر دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان یزد'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 17(5)، صص.55-70. magiran.com/p1930800
Afsar Khalili Sadrabad , Faramarz Sohrabi, Esmail Sadipor , Ali Delavar, (2018). 'A Comparison between the Effectiveness of Social-Educational Inoculation Program Based on the Islamic Approach and Stress Inoculation Training on the Lifestyle of Second-Grade High School Female Students with Risky Behavior in Yazd City', Tolooe Behdasht, 17(5), pp.55-70. magiran.com/p1930800
افسر خلیلی صدر آباد ؛ فرامرز سحرابی ؛ اسمعیل سعدی پور ؛ علی دلاور. "مقایسه اثربخشی برنامه ایمن سازی تربیتی- اجتماعی مبتنی بر رویکرد اسلامی با ایمن سازی در برابر استرس بر سبک زندگی دانش آموزان دختر با رفتارهای پرخطر دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان یزد". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 17 ،5 ، 1397، 55-70. magiran.com/p1930800
Afsar Khalili Sadrabad ; Faramarz Sohrabi; Esmail Sadipor ; Ali Delavar. "A Comparison between the Effectiveness of Social-Educational Inoculation Program Based on the Islamic Approach and Stress Inoculation Training on the Lifestyle of Second-Grade High School Female Students with Risky Behavior in Yazd City", Tolooe Behdasht, 17, 5, 2018, 55-70. magiran.com/p1930800
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال