ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی مهداد، حسن خردمند مشعل، افسانه تاجیک، (1394). رابطه خودکارآمدی و عملکرد وظیفه: اثر تعدیلی عزت نفس سازمانی، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 7(25)، 46-58. magiran.com/p1930989
Ali Mehdad, Hassan Kheradmand mashal, Afsane Tajik, (2016). Moderating effect of organizational self-esteem on the relationship between self-efficacy and task performance, Journal of Career and Organization Consulting, 7(25), 46-58. magiran.com/p1930989
علی مهداد، حسن خردمند مشعل، افسانه تاجیک، رابطه خودکارآمدی و عملکرد وظیفه: اثر تعدیلی عزت نفس سازمانی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 1394؛ 7(25): 46-58. magiran.com/p1930989
Ali Mehdad, Hassan Kheradmand mashal, Afsane Tajik, Moderating effect of organizational self-esteem on the relationship between self-efficacy and task performance, Journal of Career and Organization Consulting, 2016; 7(25): 46-58. magiran.com/p1930989
علی مهداد، حسن خردمند مشعل، افسانه تاجیک، "رابطه خودکارآمدی و عملکرد وظیفه: اثر تعدیلی عزت نفس سازمانی"، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی 7، شماره 25 (1394): 46-58. magiran.com/p1930989
Ali Mehdad, Hassan Kheradmand mashal, Afsane Tajik, "Moderating effect of organizational self-esteem on the relationship between self-efficacy and task performance", Journal of Career and Organization Consulting 7, no.25 (2016): 46-58. magiran.com/p1930989
علی مهداد، حسن خردمند مشعل، افسانه تاجیک، (1394). 'رابطه خودکارآمدی و عملکرد وظیفه: اثر تعدیلی عزت نفس سازمانی'، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 7(25)، صص.46-58. magiran.com/p1930989
Ali Mehdad, Hassan Kheradmand mashal, Afsane Tajik, (2016). 'Moderating effect of organizational self-esteem on the relationship between self-efficacy and task performance', Journal of Career and Organization Consulting, 7(25), pp.46-58. magiran.com/p1930989
علی مهداد؛ حسن خردمند مشعل؛ افسانه تاجیک. "رابطه خودکارآمدی و عملکرد وظیفه: اثر تعدیلی عزت نفس سازمانی". فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 7 ،25 ، 1394، 46-58. magiran.com/p1930989
Ali Mehdad; Hassan Kheradmand mashal; Afsane Tajik. "Moderating effect of organizational self-esteem on the relationship between self-efficacy and task performance", Journal of Career and Organization Consulting, 7, 25, 2016, 46-58. magiran.com/p1930989
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال