ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی کلانتری ، (1394). ارائه مدلی برای ارتقاء سطح تعهد سازمانی روسا و مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی براساس الگوهای رهبری ، سبک های شناختی و منابع کنترل، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 7(25)، 81-101. magiran.com/p1931000
M. kalantari , (2016). Developing a model for prediction of the organizational commitment in Islamic Azad university branch administrators and managers by leadership patterns, cognitive styles and locus of control, Journal of Career and Organization Consulting, 7(25), 81-101. magiran.com/p1931000
مهدی کلانتری ، ارائه مدلی برای ارتقاء سطح تعهد سازمانی روسا و مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی براساس الگوهای رهبری ، سبک های شناختی و منابع کنترل. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 1394؛ 7(25): 81-101. magiran.com/p1931000
M. kalantari , Developing a model for prediction of the organizational commitment in Islamic Azad university branch administrators and managers by leadership patterns, cognitive styles and locus of control, Journal of Career and Organization Consulting, 2016; 7(25): 81-101. magiran.com/p1931000
مهدی کلانتری ، "ارائه مدلی برای ارتقاء سطح تعهد سازمانی روسا و مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی براساس الگوهای رهبری ، سبک های شناختی و منابع کنترل"، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی 7، شماره 25 (1394): 81-101. magiran.com/p1931000
M. kalantari , "Developing a model for prediction of the organizational commitment in Islamic Azad university branch administrators and managers by leadership patterns, cognitive styles and locus of control", Journal of Career and Organization Consulting 7, no.25 (2016): 81-101. magiran.com/p1931000
مهدی کلانتری ، (1394). 'ارائه مدلی برای ارتقاء سطح تعهد سازمانی روسا و مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی براساس الگوهای رهبری ، سبک های شناختی و منابع کنترل'، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 7(25)، صص.81-101. magiran.com/p1931000
M. kalantari , (2016). 'Developing a model for prediction of the organizational commitment in Islamic Azad university branch administrators and managers by leadership patterns, cognitive styles and locus of control', Journal of Career and Organization Consulting, 7(25), pp.81-101. magiran.com/p1931000
مهدی کلانتری . "ارائه مدلی برای ارتقاء سطح تعهد سازمانی روسا و مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی براساس الگوهای رهبری ، سبک های شناختی و منابع کنترل". فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 7 ،25 ، 1394، 81-101. magiran.com/p1931000
M. kalantari . "Developing a model for prediction of the organizational commitment in Islamic Azad university branch administrators and managers by leadership patterns, cognitive styles and locus of control", Journal of Career and Organization Consulting, 7, 25, 2016, 81-101. magiran.com/p1931000
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال