ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا انصاری، مسعود ریاضی، صمد صباغی ، (1397). بررسی آزمایشگاهی تغییر ترشوندگی سنگ مخزن کربناته به‎کمک نانوسیال آلفا آلومینا، مجله پژوهش نفت، 28(102)، 47-58. magiran.com/p1931086
Hamidreza Ansari, Masoud Riazi, Samad Sabbaghi, (2019). An Experimental Investigation of Wettability Alteration of Carbonated Rock Using Alpha-Alumina Nanofluid, Petroleum Research, 28(102), 47-58. magiran.com/p1931086
حمیدرضا انصاری، مسعود ریاضی، صمد صباغی ، بررسی آزمایشگاهی تغییر ترشوندگی سنگ مخزن کربناته به‎کمک نانوسیال آلفا آلومینا. مجله پژوهش نفت، 1397؛ 28(102): 47-58. magiran.com/p1931086
Hamidreza Ansari, Masoud Riazi, Samad Sabbaghi, An Experimental Investigation of Wettability Alteration of Carbonated Rock Using Alpha-Alumina Nanofluid, Petroleum Research, 2019; 28(102): 47-58. magiran.com/p1931086
حمیدرضا انصاری، مسعود ریاضی، صمد صباغی ، "بررسی آزمایشگاهی تغییر ترشوندگی سنگ مخزن کربناته به‎کمک نانوسیال آلفا آلومینا"، مجله پژوهش نفت 28، شماره 102 (1397): 47-58. magiran.com/p1931086
Hamidreza Ansari, Masoud Riazi, Samad Sabbaghi, "An Experimental Investigation of Wettability Alteration of Carbonated Rock Using Alpha-Alumina Nanofluid", Petroleum Research 28, no.102 (2019): 47-58. magiran.com/p1931086
حمیدرضا انصاری، مسعود ریاضی، صمد صباغی ، (1397). 'بررسی آزمایشگاهی تغییر ترشوندگی سنگ مخزن کربناته به‎کمک نانوسیال آلفا آلومینا'، مجله پژوهش نفت، 28(102)، صص.47-58. magiran.com/p1931086
Hamidreza Ansari, Masoud Riazi, Samad Sabbaghi, (2019). 'An Experimental Investigation of Wettability Alteration of Carbonated Rock Using Alpha-Alumina Nanofluid', Petroleum Research, 28(102), pp.47-58. magiran.com/p1931086
حمیدرضا انصاری؛ مسعود ریاضی؛ صمد صباغی . "بررسی آزمایشگاهی تغییر ترشوندگی سنگ مخزن کربناته به‎کمک نانوسیال آلفا آلومینا". مجله پژوهش نفت، 28 ،102 ، 1397، 47-58. magiran.com/p1931086
Hamidreza Ansari; Masoud Riazi; Samad Sabbaghi. "An Experimental Investigation of Wettability Alteration of Carbonated Rock Using Alpha-Alumina Nanofluid", Petroleum Research, 28, 102, 2019, 47-58. magiran.com/p1931086
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال