ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی رضایی شریف، غفار کریمیان پور، گل نما مرادی، ابراهیم کریمیان پور، (1398). بررسی رابطه بین اخلاق کاری و تعهد به تغییر با میانجی گری اشتیاق شغلی در بین معلمان مقطع ابتدایی، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 10(34)، 64-79. magiran.com/p1931155
A. Rezaeisharif, GH. Moradi, E. Karimianpour, GH. Karimianpour, (2019). The mediating role of Job Engagement in relationship between Work Ethic with Commitment to Change in primary school teacher, Journal of Career and Organization Consulting, 10(34), 64-79. magiran.com/p1931155
علی رضایی شریف، غفار کریمیان پور، گل نما مرادی، ابراهیم کریمیان پور، بررسی رابطه بین اخلاق کاری و تعهد به تغییر با میانجی گری اشتیاق شغلی در بین معلمان مقطع ابتدایی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 1398؛ 10(34): 64-79. magiran.com/p1931155
A. Rezaeisharif, GH. Moradi, E. Karimianpour, GH. Karimianpour, The mediating role of Job Engagement in relationship between Work Ethic with Commitment to Change in primary school teacher, Journal of Career and Organization Consulting, 2019; 10(34): 64-79. magiran.com/p1931155
علی رضایی شریف، غفار کریمیان پور، گل نما مرادی، ابراهیم کریمیان پور، "بررسی رابطه بین اخلاق کاری و تعهد به تغییر با میانجی گری اشتیاق شغلی در بین معلمان مقطع ابتدایی"، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی 10، شماره 34 (1398): 64-79. magiran.com/p1931155
A. Rezaeisharif, GH. Moradi, E. Karimianpour, GH. Karimianpour, "The mediating role of Job Engagement in relationship between Work Ethic with Commitment to Change in primary school teacher", Journal of Career and Organization Consulting 10, no.34 (2019): 64-79. magiran.com/p1931155
علی رضایی شریف، غفار کریمیان پور، گل نما مرادی، ابراهیم کریمیان پور، (1398). 'بررسی رابطه بین اخلاق کاری و تعهد به تغییر با میانجی گری اشتیاق شغلی در بین معلمان مقطع ابتدایی'، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 10(34)، صص.64-79. magiran.com/p1931155
A. Rezaeisharif, GH. Moradi, E. Karimianpour, GH. Karimianpour, (2019). 'The mediating role of Job Engagement in relationship between Work Ethic with Commitment to Change in primary school teacher', Journal of Career and Organization Consulting, 10(34), pp.64-79. magiran.com/p1931155
علی رضایی شریف؛ غفار کریمیان پور؛ گل نما مرادی؛ ابراهیم کریمیان پور. "بررسی رابطه بین اخلاق کاری و تعهد به تغییر با میانجی گری اشتیاق شغلی در بین معلمان مقطع ابتدایی". فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 10 ،34 ، 1398، 64-79. magiran.com/p1931155
A. Rezaeisharif; GH. Moradi; E. Karimianpour; GH. Karimianpour. "The mediating role of Job Engagement in relationship between Work Ethic with Commitment to Change in primary school teacher", Journal of Career and Organization Consulting, 10, 34, 2019, 64-79. magiran.com/p1931155
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال