ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزاد هوشیار، حمیدرضا رضایی، مهوش سیف علی، سحر رضایی ، (1396). تبارشناسی و مقایسه تنوع ژنتیکی ماهی خیاطه (1986 Alburnoides eichwaldi De Filippi) براساس ژن سیتوکروم b، در پنج رودخانه از حوزه شمالی ایران، فصلنامه محیط زیست جانوری، 9(3)، 291-304. magiran.com/p1931760
Farzad Hoshyar, Hamid Reza Rezaei, Mahvash Seyfali, Sahar Rezaei , (2018). Phylogenetic and genetic diversity of Spirlin fish(Alburnoides eichwaldi) based on cytochrome b sequencing in five rivers of the Northern Areas in Iran, Journal of Animal Environment, 9(3), 291-304. magiran.com/p1931760
فرزاد هوشیار، حمیدرضا رضایی، مهوش سیف علی، سحر رضایی ، تبارشناسی و مقایسه تنوع ژنتیکی ماهی خیاطه (1986 Alburnoides eichwaldi De Filippi) براساس ژن سیتوکروم b، در پنج رودخانه از حوزه شمالی ایران. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1396؛ 9(3): 291-304. magiran.com/p1931760
Farzad Hoshyar, Hamid Reza Rezaei, Mahvash Seyfali, Sahar Rezaei , Phylogenetic and genetic diversity of Spirlin fish(Alburnoides eichwaldi) based on cytochrome b sequencing in five rivers of the Northern Areas in Iran, Journal of Animal Environment, 2018; 9(3): 291-304. magiran.com/p1931760
فرزاد هوشیار، حمیدرضا رضایی، مهوش سیف علی، سحر رضایی ، "تبارشناسی و مقایسه تنوع ژنتیکی ماهی خیاطه (1986 Alburnoides eichwaldi De Filippi) براساس ژن سیتوکروم b، در پنج رودخانه از حوزه شمالی ایران"، فصلنامه محیط زیست جانوری 9، شماره 3 (1396): 291-304. magiran.com/p1931760
Farzad Hoshyar, Hamid Reza Rezaei, Mahvash Seyfali, Sahar Rezaei , "Phylogenetic and genetic diversity of Spirlin fish(Alburnoides eichwaldi) based on cytochrome b sequencing in five rivers of the Northern Areas in Iran", Journal of Animal Environment 9, no.3 (2018): 291-304. magiran.com/p1931760
فرزاد هوشیار، حمیدرضا رضایی، مهوش سیف علی، سحر رضایی ، (1396). 'تبارشناسی و مقایسه تنوع ژنتیکی ماهی خیاطه (1986 Alburnoides eichwaldi De Filippi) براساس ژن سیتوکروم b، در پنج رودخانه از حوزه شمالی ایران'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 9(3)، صص.291-304. magiran.com/p1931760
Farzad Hoshyar, Hamid Reza Rezaei, Mahvash Seyfali, Sahar Rezaei , (2018). 'Phylogenetic and genetic diversity of Spirlin fish(Alburnoides eichwaldi) based on cytochrome b sequencing in five rivers of the Northern Areas in Iran', Journal of Animal Environment, 9(3), pp.291-304. magiran.com/p1931760
فرزاد هوشیار؛ حمیدرضا رضایی؛ مهوش سیف علی؛ سحر رضایی . "تبارشناسی و مقایسه تنوع ژنتیکی ماهی خیاطه (1986 Alburnoides eichwaldi De Filippi) براساس ژن سیتوکروم b، در پنج رودخانه از حوزه شمالی ایران". فصلنامه محیط زیست جانوری، 9 ،3 ، 1396، 291-304. magiran.com/p1931760
Farzad Hoshyar; Hamid Reza Rezaei; Mahvash Seyfali; Sahar Rezaei . "Phylogenetic and genetic diversity of Spirlin fish(Alburnoides eichwaldi) based on cytochrome b sequencing in five rivers of the Northern Areas in Iran", Journal of Animal Environment, 9, 3, 2018, 291-304. magiran.com/p1931760
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال