ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید رمضانی ، محمود قانعی تهرانی، سیامک یوسفی سیاه کلرودی، (1396). بررسی استفاده از مکمل گیاهی اشتهاء آور در غذای پلت شده به منظور افزایش وزن میگوی پاسفید غربی (Liptopenaeus vannamei ) در مرحله پرواری، فصلنامه محیط زیست جانوری، 9(3)، 315-320. magiran.com/p1931762
Hamid Ramezani, Mahmoud Ghaneai Tehrani, Siamak Yousefi Siahkalroodi , (2018). Evaluate The Impact Of Dietary Herbal Appetizer On The Growth Performance Of Growth Out shrimps (Liptopenaeus vannamei), Journal of Animal Environment, 9(3), 315-320. magiran.com/p1931762
حمید رمضانی ، محمود قانعی تهرانی، سیامک یوسفی سیاه کلرودی، بررسی استفاده از مکمل گیاهی اشتهاء آور در غذای پلت شده به منظور افزایش وزن میگوی پاسفید غربی (Liptopenaeus vannamei ) در مرحله پرواری. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1396؛ 9(3): 315-320. magiran.com/p1931762
Hamid Ramezani, Mahmoud Ghaneai Tehrani, Siamak Yousefi Siahkalroodi , Evaluate The Impact Of Dietary Herbal Appetizer On The Growth Performance Of Growth Out shrimps (Liptopenaeus vannamei), Journal of Animal Environment, 2018; 9(3): 315-320. magiran.com/p1931762
حمید رمضانی ، محمود قانعی تهرانی، سیامک یوسفی سیاه کلرودی، "بررسی استفاده از مکمل گیاهی اشتهاء آور در غذای پلت شده به منظور افزایش وزن میگوی پاسفید غربی (Liptopenaeus vannamei ) در مرحله پرواری"، فصلنامه محیط زیست جانوری 9، شماره 3 (1396): 315-320. magiran.com/p1931762
Hamid Ramezani, Mahmoud Ghaneai Tehrani, Siamak Yousefi Siahkalroodi , "Evaluate The Impact Of Dietary Herbal Appetizer On The Growth Performance Of Growth Out shrimps (Liptopenaeus vannamei)", Journal of Animal Environment 9, no.3 (2018): 315-320. magiran.com/p1931762
حمید رمضانی ، محمود قانعی تهرانی، سیامک یوسفی سیاه کلرودی، (1396). 'بررسی استفاده از مکمل گیاهی اشتهاء آور در غذای پلت شده به منظور افزایش وزن میگوی پاسفید غربی (Liptopenaeus vannamei ) در مرحله پرواری'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 9(3)، صص.315-320. magiran.com/p1931762
Hamid Ramezani, Mahmoud Ghaneai Tehrani, Siamak Yousefi Siahkalroodi , (2018). 'Evaluate The Impact Of Dietary Herbal Appetizer On The Growth Performance Of Growth Out shrimps (Liptopenaeus vannamei)', Journal of Animal Environment, 9(3), pp.315-320. magiran.com/p1931762
حمید رمضانی ؛ محمود قانعی تهرانی؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی. "بررسی استفاده از مکمل گیاهی اشتهاء آور در غذای پلت شده به منظور افزایش وزن میگوی پاسفید غربی (Liptopenaeus vannamei ) در مرحله پرواری". فصلنامه محیط زیست جانوری، 9 ،3 ، 1396، 315-320. magiran.com/p1931762
Hamid Ramezani; Mahmoud Ghaneai Tehrani; Siamak Yousefi Siahkalroodi . "Evaluate The Impact Of Dietary Herbal Appetizer On The Growth Performance Of Growth Out shrimps (Liptopenaeus vannamei)", Journal of Animal Environment, 9, 3, 2018, 315-320. magiran.com/p1931762
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال