ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد پورمظفر ، عبدالمجید حاجی مرادلو، حمیدرضا احمدنیای مطلق، رضا گودرزی، (1396). اثرات رژیم غذایی حاوی اسیدآلی و سرکه سیب بر یک پارچگی هپاتوپانکراس و فلور باکتریایی روده در میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei)، فصلنامه محیط زیست جانوری، 9(3)، 337-346. magiran.com/p1931765
Sajjad pourmozaffar, Abdol Majid Hajimoradloo, Hamidreza Ahmadniaye motlagh, Reza Godarzi, (2018). Effects of dietary organic acid and Apple cider vinegar on hepatopancreatic integrity, and gut microflora of the Litopenaeus vannamei, Journal of Animal Environment, 9(3), 337-346. magiran.com/p1931765
سجاد پورمظفر ، عبدالمجید حاجی مرادلو، حمیدرضا احمدنیای مطلق، رضا گودرزی، اثرات رژیم غذایی حاوی اسیدآلی و سرکه سیب بر یک پارچگی هپاتوپانکراس و فلور باکتریایی روده در میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei). فصلنامه محیط زیست جانوری، 1396؛ 9(3): 337-346. magiran.com/p1931765
Sajjad pourmozaffar, Abdol Majid Hajimoradloo, Hamidreza Ahmadniaye motlagh, Reza Godarzi, Effects of dietary organic acid and Apple cider vinegar on hepatopancreatic integrity, and gut microflora of the Litopenaeus vannamei, Journal of Animal Environment, 2018; 9(3): 337-346. magiran.com/p1931765
سجاد پورمظفر ، عبدالمجید حاجی مرادلو، حمیدرضا احمدنیای مطلق، رضا گودرزی، "اثرات رژیم غذایی حاوی اسیدآلی و سرکه سیب بر یک پارچگی هپاتوپانکراس و فلور باکتریایی روده در میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei)"، فصلنامه محیط زیست جانوری 9، شماره 3 (1396): 337-346. magiran.com/p1931765
Sajjad pourmozaffar, Abdol Majid Hajimoradloo, Hamidreza Ahmadniaye motlagh, Reza Godarzi, "Effects of dietary organic acid and Apple cider vinegar on hepatopancreatic integrity, and gut microflora of the Litopenaeus vannamei", Journal of Animal Environment 9, no.3 (2018): 337-346. magiran.com/p1931765
سجاد پورمظفر ، عبدالمجید حاجی مرادلو، حمیدرضا احمدنیای مطلق، رضا گودرزی، (1396). 'اثرات رژیم غذایی حاوی اسیدآلی و سرکه سیب بر یک پارچگی هپاتوپانکراس و فلور باکتریایی روده در میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei)'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 9(3)، صص.337-346. magiran.com/p1931765
Sajjad pourmozaffar, Abdol Majid Hajimoradloo, Hamidreza Ahmadniaye motlagh, Reza Godarzi, (2018). 'Effects of dietary organic acid and Apple cider vinegar on hepatopancreatic integrity, and gut microflora of the Litopenaeus vannamei', Journal of Animal Environment, 9(3), pp.337-346. magiran.com/p1931765
سجاد پورمظفر ؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ حمیدرضا احمدنیای مطلق؛ رضا گودرزی. "اثرات رژیم غذایی حاوی اسیدآلی و سرکه سیب بر یک پارچگی هپاتوپانکراس و فلور باکتریایی روده در میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei)". فصلنامه محیط زیست جانوری، 9 ،3 ، 1396، 337-346. magiran.com/p1931765
Sajjad pourmozaffar; Abdol Majid Hajimoradloo; Hamidreza Ahmadniaye motlagh; Reza Godarzi. "Effects of dietary organic acid and Apple cider vinegar on hepatopancreatic integrity, and gut microflora of the Litopenaeus vannamei", Journal of Animal Environment, 9, 3, 2018, 337-346. magiran.com/p1931765
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال