ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عامره نوزاد، رضا طاعتی ، سید جواد ابوالقاسمی، (1396). مقایسه کارایی منابع کاروتنوئیدهای طبیعی (گاماروس و گل همیشه بهار) و مصنوعی (آستازانتین) بر شاخص های رشد، رنگ پوست و خون ماهی سیچلاید سر قرمز (Paraneetroplus synspilus)، فصلنامه محیط زیست جانوری، 9(2)، 199-206. magiran.com/p1931824
Amereh Nozad, Reza Taati , Seyed Javad Abolghasemi , (2017). Comparative efficiency of natural (Gammarus and Marigold) and synthetic (Astaxanthin) carotenoids sources on growth indices, skin color and blood of redhead cichlid (Paraneetroplus synspilus), Journal of Animal Environment, 9(2), 199-206. magiran.com/p1931824
عامره نوزاد، رضا طاعتی ، سید جواد ابوالقاسمی، مقایسه کارایی منابع کاروتنوئیدهای طبیعی (گاماروس و گل همیشه بهار) و مصنوعی (آستازانتین) بر شاخص های رشد، رنگ پوست و خون ماهی سیچلاید سر قرمز (Paraneetroplus synspilus). فصلنامه محیط زیست جانوری، 1396؛ 9(2): 199-206. magiran.com/p1931824
Amereh Nozad, Reza Taati , Seyed Javad Abolghasemi , Comparative efficiency of natural (Gammarus and Marigold) and synthetic (Astaxanthin) carotenoids sources on growth indices, skin color and blood of redhead cichlid (Paraneetroplus synspilus), Journal of Animal Environment, 2017; 9(2): 199-206. magiran.com/p1931824
عامره نوزاد، رضا طاعتی ، سید جواد ابوالقاسمی، "مقایسه کارایی منابع کاروتنوئیدهای طبیعی (گاماروس و گل همیشه بهار) و مصنوعی (آستازانتین) بر شاخص های رشد، رنگ پوست و خون ماهی سیچلاید سر قرمز (Paraneetroplus synspilus)"، فصلنامه محیط زیست جانوری 9، شماره 2 (1396): 199-206. magiran.com/p1931824
Amereh Nozad, Reza Taati , Seyed Javad Abolghasemi , "Comparative efficiency of natural (Gammarus and Marigold) and synthetic (Astaxanthin) carotenoids sources on growth indices, skin color and blood of redhead cichlid (Paraneetroplus synspilus)", Journal of Animal Environment 9, no.2 (2017): 199-206. magiran.com/p1931824
عامره نوزاد، رضا طاعتی ، سید جواد ابوالقاسمی، (1396). 'مقایسه کارایی منابع کاروتنوئیدهای طبیعی (گاماروس و گل همیشه بهار) و مصنوعی (آستازانتین) بر شاخص های رشد، رنگ پوست و خون ماهی سیچلاید سر قرمز (Paraneetroplus synspilus)'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 9(2)، صص.199-206. magiran.com/p1931824
Amereh Nozad, Reza Taati , Seyed Javad Abolghasemi , (2017). 'Comparative efficiency of natural (Gammarus and Marigold) and synthetic (Astaxanthin) carotenoids sources on growth indices, skin color and blood of redhead cichlid (Paraneetroplus synspilus)', Journal of Animal Environment, 9(2), pp.199-206. magiran.com/p1931824
عامره نوزاد؛ رضا طاعتی ؛ سید جواد ابوالقاسمی. "مقایسه کارایی منابع کاروتنوئیدهای طبیعی (گاماروس و گل همیشه بهار) و مصنوعی (آستازانتین) بر شاخص های رشد، رنگ پوست و خون ماهی سیچلاید سر قرمز (Paraneetroplus synspilus)". فصلنامه محیط زیست جانوری، 9 ،2 ، 1396، 199-206. magiran.com/p1931824
Amereh Nozad; Reza Taati ; Seyed Javad Abolghasemi . "Comparative efficiency of natural (Gammarus and Marigold) and synthetic (Astaxanthin) carotenoids sources on growth indices, skin color and blood of redhead cichlid (Paraneetroplus synspilus)", Journal of Animal Environment, 9, 2, 2017, 199-206. magiran.com/p1931824
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال