ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهنام دقوقی ، فرهاد کیمرام، غلامحسین وثوقی، تورج ولی نسب ، مسعود مرادی، (1396). پویایی جمعیت ماهی طلال (1817 Rastrelliger kanagurta, Cuvier) در آب های استان هرمزگان، فصلنامه محیط زیست جانوری، 9(1)، 195-200. magiran.com/p1931845
Behnam Daghooghi , Farhad Kaymaram, Gholamhossein Vosooghi, Tooraj Valinassab , Masoud Moradi , (2017). Population Dynamic of Indian Mackerel, (Rastrelliger kanagurta, Cuvier 1817) from Hormozgan Waters, Iran, Journal of Animal Environment, 9(1), 195-200. magiran.com/p1931845
بهنام دقوقی ، فرهاد کیمرام، غلامحسین وثوقی، تورج ولی نسب ، مسعود مرادی، پویایی جمعیت ماهی طلال (1817 Rastrelliger kanagurta, Cuvier) در آب های استان هرمزگان. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1396؛ 9(1): 195-200. magiran.com/p1931845
Behnam Daghooghi , Farhad Kaymaram, Gholamhossein Vosooghi, Tooraj Valinassab , Masoud Moradi , Population Dynamic of Indian Mackerel, (Rastrelliger kanagurta, Cuvier 1817) from Hormozgan Waters, Iran, Journal of Animal Environment, 2017; 9(1): 195-200. magiran.com/p1931845
بهنام دقوقی ، فرهاد کیمرام، غلامحسین وثوقی، تورج ولی نسب ، مسعود مرادی، "پویایی جمعیت ماهی طلال (1817 Rastrelliger kanagurta, Cuvier) در آب های استان هرمزگان"، فصلنامه محیط زیست جانوری 9، شماره 1 (1396): 195-200. magiran.com/p1931845
Behnam Daghooghi , Farhad Kaymaram, Gholamhossein Vosooghi, Tooraj Valinassab , Masoud Moradi , "Population Dynamic of Indian Mackerel, (Rastrelliger kanagurta, Cuvier 1817) from Hormozgan Waters, Iran", Journal of Animal Environment 9, no.1 (2017): 195-200. magiran.com/p1931845
بهنام دقوقی ، فرهاد کیمرام، غلامحسین وثوقی، تورج ولی نسب ، مسعود مرادی، (1396). 'پویایی جمعیت ماهی طلال (1817 Rastrelliger kanagurta, Cuvier) در آب های استان هرمزگان'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 9(1)، صص.195-200. magiran.com/p1931845
Behnam Daghooghi , Farhad Kaymaram, Gholamhossein Vosooghi, Tooraj Valinassab , Masoud Moradi , (2017). 'Population Dynamic of Indian Mackerel, (Rastrelliger kanagurta, Cuvier 1817) from Hormozgan Waters, Iran', Journal of Animal Environment, 9(1), pp.195-200. magiran.com/p1931845
بهنام دقوقی ؛ فرهاد کیمرام؛ غلامحسین وثوقی؛ تورج ولی نسب ؛ مسعود مرادی. "پویایی جمعیت ماهی طلال (1817 Rastrelliger kanagurta, Cuvier) در آب های استان هرمزگان". فصلنامه محیط زیست جانوری، 9 ،1 ، 1396، 195-200. magiran.com/p1931845
Behnam Daghooghi ; Farhad Kaymaram; Gholamhossein Vosooghi; Tooraj Valinassab ; Masoud Moradi . "Population Dynamic of Indian Mackerel, (Rastrelliger kanagurta, Cuvier 1817) from Hormozgan Waters, Iran", Journal of Animal Environment, 9, 1, 2017, 195-200. magiran.com/p1931845
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال