ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدتقی سلاخ قاسمی، حسین خارا ، جلیل جلیل پور، (1396). اثرات حمام درمانی های مختلف سولفات مس و پرمنگنات پتاسیم روی فلور باکتریایی- قارچی پوست و آبشش و هیستوپاتولوژی آبشش تاس ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus)، فصلنامه محیط زیست جانوری، 9(1)، 231-238. magiran.com/p1931855
Mohammad Taghi Salakh Ghasemi, Hossein Khara , Jalil Jalilpour, (2017). Effect of different therapeutic baths of potassium permanganate (KMnO4) and copper sulfate (CuSO4.5H2O) on bacterial and fungal load on skin and gill and histopathology of gills in Acipenserruthenus, Journal of Animal Environment, 9(1), 231-238. magiran.com/p1931855
محمدتقی سلاخ قاسمی، حسین خارا ، جلیل جلیل پور، اثرات حمام درمانی های مختلف سولفات مس و پرمنگنات پتاسیم روی فلور باکتریایی- قارچی پوست و آبشش و هیستوپاتولوژی آبشش تاس ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus). فصلنامه محیط زیست جانوری، 1396؛ 9(1): 231-238. magiran.com/p1931855
Mohammad Taghi Salakh Ghasemi, Hossein Khara , Jalil Jalilpour, Effect of different therapeutic baths of potassium permanganate (KMnO4) and copper sulfate (CuSO4.5H2O) on bacterial and fungal load on skin and gill and histopathology of gills in Acipenserruthenus, Journal of Animal Environment, 2017; 9(1): 231-238. magiran.com/p1931855
محمدتقی سلاخ قاسمی، حسین خارا ، جلیل جلیل پور، "اثرات حمام درمانی های مختلف سولفات مس و پرمنگنات پتاسیم روی فلور باکتریایی- قارچی پوست و آبشش و هیستوپاتولوژی آبشش تاس ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus)"، فصلنامه محیط زیست جانوری 9، شماره 1 (1396): 231-238. magiran.com/p1931855
Mohammad Taghi Salakh Ghasemi, Hossein Khara , Jalil Jalilpour, "Effect of different therapeutic baths of potassium permanganate (KMnO4) and copper sulfate (CuSO4.5H2O) on bacterial and fungal load on skin and gill and histopathology of gills in Acipenserruthenus", Journal of Animal Environment 9, no.1 (2017): 231-238. magiran.com/p1931855
محمدتقی سلاخ قاسمی، حسین خارا ، جلیل جلیل پور، (1396). 'اثرات حمام درمانی های مختلف سولفات مس و پرمنگنات پتاسیم روی فلور باکتریایی- قارچی پوست و آبشش و هیستوپاتولوژی آبشش تاس ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus)'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 9(1)، صص.231-238. magiran.com/p1931855
Mohammad Taghi Salakh Ghasemi, Hossein Khara , Jalil Jalilpour, (2017). 'Effect of different therapeutic baths of potassium permanganate (KMnO4) and copper sulfate (CuSO4.5H2O) on bacterial and fungal load on skin and gill and histopathology of gills in Acipenserruthenus', Journal of Animal Environment, 9(1), pp.231-238. magiran.com/p1931855
محمدتقی سلاخ قاسمی؛ حسین خارا ؛ جلیل جلیل پور. "اثرات حمام درمانی های مختلف سولفات مس و پرمنگنات پتاسیم روی فلور باکتریایی- قارچی پوست و آبشش و هیستوپاتولوژی آبشش تاس ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus)". فصلنامه محیط زیست جانوری، 9 ،1 ، 1396، 231-238. magiran.com/p1931855
Mohammad Taghi Salakh Ghasemi; Hossein Khara ; Jalil Jalilpour. "Effect of different therapeutic baths of potassium permanganate (KMnO4) and copper sulfate (CuSO4.5H2O) on bacterial and fungal load on skin and gill and histopathology of gills in Acipenserruthenus", Journal of Animal Environment, 9, 1, 2017, 231-238. magiran.com/p1931855
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال