ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کاظم کریمی ، مهدی ژندی، (1395). اثرات غلظت های مختلف رقیق کننده منی عاری از ترکیبات حیوانی بر ویژگی های اسپرم بز در شرایط سرد، فصلنامه محیط زیست جانوری، 8(4)، 51-58. magiran.com/p1931874
Kazem karimi , Mehdi Zhandi , (2017). Effects of various concentrations of animal derived ingredients-free extenders on sperm parameters of goat semen during liquid storage at 4°C, Journal of Animal Environment, 8(4), 51-58. magiran.com/p1931874
کاظم کریمی ، مهدی ژندی، اثرات غلظت های مختلف رقیق کننده منی عاری از ترکیبات حیوانی بر ویژگی های اسپرم بز در شرایط سرد. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1395؛ 8(4): 51-58. magiran.com/p1931874
Kazem karimi , Mehdi Zhandi , Effects of various concentrations of animal derived ingredients-free extenders on sperm parameters of goat semen during liquid storage at 4°C, Journal of Animal Environment, 2017; 8(4): 51-58. magiran.com/p1931874
کاظم کریمی ، مهدی ژندی، "اثرات غلظت های مختلف رقیق کننده منی عاری از ترکیبات حیوانی بر ویژگی های اسپرم بز در شرایط سرد"، فصلنامه محیط زیست جانوری 8، شماره 4 (1395): 51-58. magiran.com/p1931874
Kazem karimi , Mehdi Zhandi , "Effects of various concentrations of animal derived ingredients-free extenders on sperm parameters of goat semen during liquid storage at 4°C", Journal of Animal Environment 8, no.4 (2017): 51-58. magiran.com/p1931874
کاظم کریمی ، مهدی ژندی، (1395). 'اثرات غلظت های مختلف رقیق کننده منی عاری از ترکیبات حیوانی بر ویژگی های اسپرم بز در شرایط سرد'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 8(4)، صص.51-58. magiran.com/p1931874
Kazem karimi , Mehdi Zhandi , (2017). 'Effects of various concentrations of animal derived ingredients-free extenders on sperm parameters of goat semen during liquid storage at 4°C', Journal of Animal Environment, 8(4), pp.51-58. magiran.com/p1931874
کاظم کریمی ؛ مهدی ژندی. "اثرات غلظت های مختلف رقیق کننده منی عاری از ترکیبات حیوانی بر ویژگی های اسپرم بز در شرایط سرد". فصلنامه محیط زیست جانوری، 8 ،4 ، 1395، 51-58. magiran.com/p1931874
Kazem karimi ; Mehdi Zhandi . "Effects of various concentrations of animal derived ingredients-free extenders on sperm parameters of goat semen during liquid storage at 4°C", Journal of Animal Environment, 8, 4, 2017, 51-58. magiran.com/p1931874
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال