ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آقای محسن نیازی محسنی، کامبیز هژبر کیانی، فرهاد غفاری، حمید شهرستانی، (1397). بررسی اثر شوک های سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر نقش استقلال بانک مرکزی، فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 11(36)، 151-182. magiran.com/p1931942
Mohsen Niazi Mohseni , Hamid Shahrestani , Kambiz Hojabr Kiani , Farhad Ghafari, (2018). The Effect of Monetary Policy Shocks on Macroeconomic Variables with Focusing on Central Bank Independence, Journal of Monetary & Banking Researches, 11(36), 151-182. magiran.com/p1931942
آقای محسن نیازی محسنی، کامبیز هژبر کیانی، فرهاد غفاری، حمید شهرستانی، بررسی اثر شوک های سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر نقش استقلال بانک مرکزی. فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 1397؛ 11(36): 151-182. magiran.com/p1931942
Mohsen Niazi Mohseni , Hamid Shahrestani , Kambiz Hojabr Kiani , Farhad Ghafari, The Effect of Monetary Policy Shocks on Macroeconomic Variables with Focusing on Central Bank Independence, Journal of Monetary & Banking Researches, 2018; 11(36): 151-182. magiran.com/p1931942
آقای محسن نیازی محسنی، کامبیز هژبر کیانی، فرهاد غفاری، حمید شهرستانی، "بررسی اثر شوک های سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر نقش استقلال بانک مرکزی"، فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی 11، شماره 36 (1397): 151-182. magiran.com/p1931942
Mohsen Niazi Mohseni , Hamid Shahrestani , Kambiz Hojabr Kiani , Farhad Ghafari, "The Effect of Monetary Policy Shocks on Macroeconomic Variables with Focusing on Central Bank Independence", Journal of Monetary & Banking Researches 11, no.36 (2018): 151-182. magiran.com/p1931942
آقای محسن نیازی محسنی، کامبیز هژبر کیانی، فرهاد غفاری، حمید شهرستانی، (1397). 'بررسی اثر شوک های سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر نقش استقلال بانک مرکزی'، فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 11(36)، صص.151-182. magiran.com/p1931942
Mohsen Niazi Mohseni , Hamid Shahrestani , Kambiz Hojabr Kiani , Farhad Ghafari, (2018). 'The Effect of Monetary Policy Shocks on Macroeconomic Variables with Focusing on Central Bank Independence', Journal of Monetary & Banking Researches, 11(36), pp.151-182. magiran.com/p1931942
آقای محسن نیازی محسنی؛ کامبیز هژبر کیانی؛ فرهاد غفاری؛ حمید شهرستانی. "بررسی اثر شوک های سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر نقش استقلال بانک مرکزی". فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 11 ،36 ، 1397، 151-182. magiran.com/p1931942
Mohsen Niazi Mohseni ; Hamid Shahrestani ; Kambiz Hojabr Kiani ; Farhad Ghafari. "The Effect of Monetary Policy Shocks on Macroeconomic Variables with Focusing on Central Bank Independence", Journal of Monetary & Banking Researches, 11, 36, 2018, 151-182. magiran.com/p1931942
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال