ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید جلال صادقی شریف، علی سوری، علی استادهاشمی، (1397). مدلسازی و برآورد ریسک سیستم بانکی در قالب یک مدل شبکه ای با استفاده از سنجه CoVaR، فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 11(36)، 183-210. magiran.com/p1931943
Seyed jalal Sadeghi sharifi , Ali Ostadhashemi, (2018). Modeling and Estimating the Risk of the Banking System in Form of a Network Model Using CoVaR, Journal of Monetary & Banking Researches, 11(36), 183-210. magiran.com/p1931943
سید جلال صادقی شریف، علی سوری، علی استادهاشمی، مدلسازی و برآورد ریسک سیستم بانکی در قالب یک مدل شبکه ای با استفاده از سنجه CoVaR. فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 1397؛ 11(36): 183-210. magiran.com/p1931943
Seyed jalal Sadeghi sharifi , Ali Ostadhashemi, Modeling and Estimating the Risk of the Banking System in Form of a Network Model Using CoVaR, Journal of Monetary & Banking Researches, 2018; 11(36): 183-210. magiran.com/p1931943
سید جلال صادقی شریف، علی سوری، علی استادهاشمی، "مدلسازی و برآورد ریسک سیستم بانکی در قالب یک مدل شبکه ای با استفاده از سنجه CoVaR"، فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی 11، شماره 36 (1397): 183-210. magiran.com/p1931943
Seyed jalal Sadeghi sharifi , Ali Ostadhashemi, " Modeling and Estimating the Risk of the Banking System in Form of a Network Model Using CoVaR", Journal of Monetary & Banking Researches 11, no.36 (2018): 183-210. magiran.com/p1931943
سید جلال صادقی شریف، علی سوری، علی استادهاشمی، (1397). 'مدلسازی و برآورد ریسک سیستم بانکی در قالب یک مدل شبکه ای با استفاده از سنجه CoVaR'، فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 11(36)، صص.183-210. magiran.com/p1931943
Seyed jalal Sadeghi sharifi , Ali Ostadhashemi, (2018). ' Modeling and Estimating the Risk of the Banking System in Form of a Network Model Using CoVaR', Journal of Monetary & Banking Researches, 11(36), pp.183-210. magiran.com/p1931943
سید جلال صادقی شریف؛ علی سوری؛ علی استادهاشمی. "مدلسازی و برآورد ریسک سیستم بانکی در قالب یک مدل شبکه ای با استفاده از سنجه CoVaR". فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 11 ،36 ، 1397، 183-210. magiran.com/p1931943
Seyed jalal Sadeghi sharifi ; Ali Ostadhashemi. " Modeling and Estimating the Risk of the Banking System in Form of a Network Model Using CoVaR", Journal of Monetary & Banking Researches, 11, 36, 2018, 183-210. magiran.com/p1931943
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال