ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد زمانی، رویا دارابی، (1397). عوامل تعیین کننده آشفتگی مالی شرکت ها با تاکید بر نقش متغیرهای بانکی (شواهد تجربی: شرکت های بورس اوراق بهادار تهران)، فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 11(36)، 271-292. magiran.com/p1931946
Mohammad Zamani , Roya Darabi , (2018). Determinants of Financial Distress of Listed Companies in Iran: An Emphasis on The Role of Bank-Specific Variables, Journal of Monetary & Banking Researches, 11(36), 271-292. magiran.com/p1931946
محمد زمانی، رویا دارابی، عوامل تعیین کننده آشفتگی مالی شرکت ها با تاکید بر نقش متغیرهای بانکی (شواهد تجربی: شرکت های بورس اوراق بهادار تهران). فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 1397؛ 11(36): 271-292. magiran.com/p1931946
Mohammad Zamani , Roya Darabi , Determinants of Financial Distress of Listed Companies in Iran: An Emphasis on The Role of Bank-Specific Variables, Journal of Monetary & Banking Researches, 2018; 11(36): 271-292. magiran.com/p1931946
محمد زمانی، رویا دارابی، "عوامل تعیین کننده آشفتگی مالی شرکت ها با تاکید بر نقش متغیرهای بانکی (شواهد تجربی: شرکت های بورس اوراق بهادار تهران)"، فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی 11، شماره 36 (1397): 271-292. magiran.com/p1931946
Mohammad Zamani , Roya Darabi , "Determinants of Financial Distress of Listed Companies in Iran: An Emphasis on The Role of Bank-Specific Variables", Journal of Monetary & Banking Researches 11, no.36 (2018): 271-292. magiran.com/p1931946
محمد زمانی، رویا دارابی، (1397). 'عوامل تعیین کننده آشفتگی مالی شرکت ها با تاکید بر نقش متغیرهای بانکی (شواهد تجربی: شرکت های بورس اوراق بهادار تهران)'، فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 11(36)، صص.271-292. magiran.com/p1931946
Mohammad Zamani , Roya Darabi , (2018). 'Determinants of Financial Distress of Listed Companies in Iran: An Emphasis on The Role of Bank-Specific Variables', Journal of Monetary & Banking Researches, 11(36), pp.271-292. magiran.com/p1931946
محمد زمانی؛ رویا دارابی. "عوامل تعیین کننده آشفتگی مالی شرکت ها با تاکید بر نقش متغیرهای بانکی (شواهد تجربی: شرکت های بورس اوراق بهادار تهران)". فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 11 ،36 ، 1397، 271-292. magiran.com/p1931946
Mohammad Zamani ; Roya Darabi . "Determinants of Financial Distress of Listed Companies in Iran: An Emphasis on The Role of Bank-Specific Variables", Journal of Monetary & Banking Researches, 11, 36, 2018, 271-292. magiran.com/p1931946
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال