ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسینعلی شیبک ، مصطفی غفاری، احمد قرایی، ساحل پاکزادتوچایی، علیرضا افشاری، (1395). مقایسه فعالیت آنزیم های گوارشی آلفا آمیلاز، تریپسین و لیپاز در روده ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi ) در دو محیط وحشی و پرورشی، فصلنامه محیط زیست جانوری، 8(2)، 133-138. magiran.com/p1931995
Hosseinali Sheibak, Mostafa Ghaffari, Ahmad Gharaei, Sahel Pakzad touchaei, Alireza Afshari , (2016). Comparision of digestive enzymes activity in Schizothorax zarudnyi intestine in wild and cultural conditions, Journal of Animal Environment, 8(2), 133-138. magiran.com/p1931995
حسینعلی شیبک ، مصطفی غفاری، احمد قرایی، ساحل پاکزادتوچایی، علیرضا افشاری، مقایسه فعالیت آنزیم های گوارشی آلفا آمیلاز، تریپسین و لیپاز در روده ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi ) در دو محیط وحشی و پرورشی. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1395؛ 8(2): 133-138. magiran.com/p1931995
Hosseinali Sheibak, Mostafa Ghaffari, Ahmad Gharaei, Sahel Pakzad touchaei, Alireza Afshari , Comparision of digestive enzymes activity in Schizothorax zarudnyi intestine in wild and cultural conditions, Journal of Animal Environment, 2016; 8(2): 133-138. magiran.com/p1931995
حسینعلی شیبک ، مصطفی غفاری، احمد قرایی، ساحل پاکزادتوچایی، علیرضا افشاری، "مقایسه فعالیت آنزیم های گوارشی آلفا آمیلاز، تریپسین و لیپاز در روده ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi ) در دو محیط وحشی و پرورشی"، فصلنامه محیط زیست جانوری 8، شماره 2 (1395): 133-138. magiran.com/p1931995
Hosseinali Sheibak, Mostafa Ghaffari, Ahmad Gharaei, Sahel Pakzad touchaei, Alireza Afshari , "Comparision of digestive enzymes activity in Schizothorax zarudnyi intestine in wild and cultural conditions", Journal of Animal Environment 8, no.2 (2016): 133-138. magiran.com/p1931995
حسینعلی شیبک ، مصطفی غفاری، احمد قرایی، ساحل پاکزادتوچایی، علیرضا افشاری، (1395). 'مقایسه فعالیت آنزیم های گوارشی آلفا آمیلاز، تریپسین و لیپاز در روده ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi ) در دو محیط وحشی و پرورشی'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 8(2)، صص.133-138. magiran.com/p1931995
Hosseinali Sheibak, Mostafa Ghaffari, Ahmad Gharaei, Sahel Pakzad touchaei, Alireza Afshari , (2016). 'Comparision of digestive enzymes activity in Schizothorax zarudnyi intestine in wild and cultural conditions', Journal of Animal Environment, 8(2), pp.133-138. magiran.com/p1931995
حسینعلی شیبک ؛ مصطفی غفاری؛ احمد قرایی؛ ساحل پاکزادتوچایی؛ علیرضا افشاری. "مقایسه فعالیت آنزیم های گوارشی آلفا آمیلاز، تریپسین و لیپاز در روده ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi ) در دو محیط وحشی و پرورشی". فصلنامه محیط زیست جانوری، 8 ،2 ، 1395، 133-138. magiran.com/p1931995
Hosseinali Sheibak; Mostafa Ghaffari; Ahmad Gharaei; Sahel Pakzad touchaei; Alireza Afshari . "Comparision of digestive enzymes activity in Schizothorax zarudnyi intestine in wild and cultural conditions", Journal of Animal Environment, 8, 2, 2016, 133-138. magiran.com/p1931995
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال