ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ساناز معینی، محمد محسن روستایی ، علیرضا اکبرزاده باغبان، (1397). تاثیر کفی طبی و تمرینات ورزشی عضلات داخلی کف پا بر اصلاح قوس طولی کف پا، زاویه تیلت لگنی و لوردوز کمری در افراد دارای صافی کف پا: مقاله مروری، فصلنامه طب توانبخشی، 7(4)، 261-267. magiran.com/p1932065
Sanaz Moeini, Mohammad Mohsen Roostayi, Alireza Akbarzadeh Baghban, (2019). Effect of Insole and Exercise Therapy on Correction of Foot Longitudinal Arch, Pelvic Tilt, and Lumbar Lordosis in Flat Foot People: A Systematic Review, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 7(4), 261-267. magiran.com/p1932065
ساناز معینی، محمد محسن روستایی ، علیرضا اکبرزاده باغبان، تاثیر کفی طبی و تمرینات ورزشی عضلات داخلی کف پا بر اصلاح قوس طولی کف پا، زاویه تیلت لگنی و لوردوز کمری در افراد دارای صافی کف پا: مقاله مروری. فصلنامه طب توانبخشی، 1397؛ 7(4): 261-267. magiran.com/p1932065
Sanaz Moeini, Mohammad Mohsen Roostayi, Alireza Akbarzadeh Baghban, Effect of Insole and Exercise Therapy on Correction of Foot Longitudinal Arch, Pelvic Tilt, and Lumbar Lordosis in Flat Foot People: A Systematic Review, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 2019; 7(4): 261-267. magiran.com/p1932065
ساناز معینی، محمد محسن روستایی ، علیرضا اکبرزاده باغبان، "تاثیر کفی طبی و تمرینات ورزشی عضلات داخلی کف پا بر اصلاح قوس طولی کف پا، زاویه تیلت لگنی و لوردوز کمری در افراد دارای صافی کف پا: مقاله مروری"، فصلنامه طب توانبخشی 7، شماره 4 (1397): 261-267. magiran.com/p1932065
Sanaz Moeini, Mohammad Mohsen Roostayi, Alireza Akbarzadeh Baghban, "Effect of Insole and Exercise Therapy on Correction of Foot Longitudinal Arch, Pelvic Tilt, and Lumbar Lordosis in Flat Foot People: A Systematic Review", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine 7, no.4 (2019): 261-267. magiran.com/p1932065
ساناز معینی، محمد محسن روستایی ، علیرضا اکبرزاده باغبان، (1397). 'تاثیر کفی طبی و تمرینات ورزشی عضلات داخلی کف پا بر اصلاح قوس طولی کف پا، زاویه تیلت لگنی و لوردوز کمری در افراد دارای صافی کف پا: مقاله مروری'، فصلنامه طب توانبخشی، 7(4)، صص.261-267. magiran.com/p1932065
Sanaz Moeini, Mohammad Mohsen Roostayi, Alireza Akbarzadeh Baghban, (2019). 'Effect of Insole and Exercise Therapy on Correction of Foot Longitudinal Arch, Pelvic Tilt, and Lumbar Lordosis in Flat Foot People: A Systematic Review', Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 7(4), pp.261-267. magiran.com/p1932065
ساناز معینی؛ محمد محسن روستایی ؛ علیرضا اکبرزاده باغبان. "تاثیر کفی طبی و تمرینات ورزشی عضلات داخلی کف پا بر اصلاح قوس طولی کف پا، زاویه تیلت لگنی و لوردوز کمری در افراد دارای صافی کف پا: مقاله مروری". فصلنامه طب توانبخشی، 7 ،4 ، 1397، 261-267. magiran.com/p1932065
Sanaz Moeini; Mohammad Mohsen Roostayi; Alireza Akbarzadeh Baghban. "Effect of Insole and Exercise Therapy on Correction of Foot Longitudinal Arch, Pelvic Tilt, and Lumbar Lordosis in Flat Foot People: A Systematic Review", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 7, 4, 2019, 261-267. magiran.com/p1932065
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال