ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعیده جعفری مقدم ، شاهرخ پاشایی راد، (1394). معرفی 6 رکورد جدید مگس گل ((Dip: Syrphidae برای فون نیمه شمالی استان لرستان، فصلنامه محیط زیست جانوری، 7(3)، 247-252. magiran.com/p1932067
Saeide Jafari moqadam , Shahrokh Pashaei Rad , (2016). Introducing 6 records of Hoverflies (Dip: Syrphidae) for fauna northern half of the Lorestan Province, Journal of Animal Environment, 7(3), 247-252. magiran.com/p1932067
سعیده جعفری مقدم ، شاهرخ پاشایی راد، معرفی 6 رکورد جدید مگس گل ((Dip: Syrphidae برای فون نیمه شمالی استان لرستان. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1394؛ 7(3): 247-252. magiran.com/p1932067
Saeide Jafari moqadam , Shahrokh Pashaei Rad , Introducing 6 records of Hoverflies (Dip: Syrphidae) for fauna northern half of the Lorestan Province, Journal of Animal Environment, 2016; 7(3): 247-252. magiran.com/p1932067
سعیده جعفری مقدم ، شاهرخ پاشایی راد، "معرفی 6 رکورد جدید مگس گل ((Dip: Syrphidae برای فون نیمه شمالی استان لرستان"، فصلنامه محیط زیست جانوری 7، شماره 3 (1394): 247-252. magiran.com/p1932067
Saeide Jafari moqadam , Shahrokh Pashaei Rad , "Introducing 6 records of Hoverflies (Dip: Syrphidae) for fauna northern half of the Lorestan Province", Journal of Animal Environment 7, no.3 (2016): 247-252. magiran.com/p1932067
سعیده جعفری مقدم ، شاهرخ پاشایی راد، (1394). 'معرفی 6 رکورد جدید مگس گل ((Dip: Syrphidae برای فون نیمه شمالی استان لرستان'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 7(3)، صص.247-252. magiran.com/p1932067
Saeide Jafari moqadam , Shahrokh Pashaei Rad , (2016). 'Introducing 6 records of Hoverflies (Dip: Syrphidae) for fauna northern half of the Lorestan Province', Journal of Animal Environment, 7(3), pp.247-252. magiran.com/p1932067
سعیده جعفری مقدم ؛ شاهرخ پاشایی راد. "معرفی 6 رکورد جدید مگس گل ((Dip: Syrphidae برای فون نیمه شمالی استان لرستان". فصلنامه محیط زیست جانوری، 7 ،3 ، 1394، 247-252. magiran.com/p1932067
Saeide Jafari moqadam ; Shahrokh Pashaei Rad . "Introducing 6 records of Hoverflies (Dip: Syrphidae) for fauna northern half of the Lorestan Province", Journal of Animal Environment, 7, 3, 2016, 247-252. magiran.com/p1932067
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال