ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل قره داشی ، محمدرضا ایمانپور، وحید تقی زاده، (1394). اثر فلزات سنگین مس و سرب بر روی بقاء، رفتار و رشد ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)، فصلنامه محیط زیست جانوری، 7(1)، 305-310. magiran.com/p1932097
Esmail Gharedaashi , Mohammad Reza Imanpoor, Vahid Taghizadeh, (2015). Effect of heavy metals (copper and lead) on survival, behavior and growth performance of Caspian Sea kutum (Rutilus frisii kutum), Journal of Animal Environment, 7(1), 305-310. magiran.com/p1932097
اسماعیل قره داشی ، محمدرضا ایمانپور، وحید تقی زاده، اثر فلزات سنگین مس و سرب بر روی بقاء، رفتار و رشد ماهی سفید (Rutilus frisii kutum). فصلنامه محیط زیست جانوری، 1394؛ 7(1): 305-310. magiran.com/p1932097
Esmail Gharedaashi , Mohammad Reza Imanpoor, Vahid Taghizadeh, Effect of heavy metals (copper and lead) on survival, behavior and growth performance of Caspian Sea kutum (Rutilus frisii kutum), Journal of Animal Environment, 2015; 7(1): 305-310. magiran.com/p1932097
اسماعیل قره داشی ، محمدرضا ایمانپور، وحید تقی زاده، "اثر فلزات سنگین مس و سرب بر روی بقاء، رفتار و رشد ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)"، فصلنامه محیط زیست جانوری 7، شماره 1 (1394): 305-310. magiran.com/p1932097
Esmail Gharedaashi , Mohammad Reza Imanpoor, Vahid Taghizadeh, "Effect of heavy metals (copper and lead) on survival, behavior and growth performance of Caspian Sea kutum (Rutilus frisii kutum)", Journal of Animal Environment 7, no.1 (2015): 305-310. magiran.com/p1932097
اسماعیل قره داشی ، محمدرضا ایمانپور، وحید تقی زاده، (1394). 'اثر فلزات سنگین مس و سرب بر روی بقاء، رفتار و رشد ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 7(1)، صص.305-310. magiran.com/p1932097
Esmail Gharedaashi , Mohammad Reza Imanpoor, Vahid Taghizadeh, (2015). 'Effect of heavy metals (copper and lead) on survival, behavior and growth performance of Caspian Sea kutum (Rutilus frisii kutum)', Journal of Animal Environment, 7(1), pp.305-310. magiran.com/p1932097
اسماعیل قره داشی ؛ محمدرضا ایمانپور؛ وحید تقی زاده. "اثر فلزات سنگین مس و سرب بر روی بقاء، رفتار و رشد ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)". فصلنامه محیط زیست جانوری، 7 ،1 ، 1394، 305-310. magiran.com/p1932097
Esmail Gharedaashi ; Mohammad Reza Imanpoor; Vahid Taghizadeh. "Effect of heavy metals (copper and lead) on survival, behavior and growth performance of Caspian Sea kutum (Rutilus frisii kutum)", Journal of Animal Environment, 7, 1, 2015, 305-310. magiran.com/p1932097
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال