ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم عباسی پیروز، عباس زجاجی، محمدتقی شاکری، خدیجه میرزایی، (1397). بررسی تاثیر روغن عنصل بر عملکرد جنسی زنان سنین باروری، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 21(10)، 57-65. magiran.com/p1932415
Maryam Abbasi Pirouz, Abbas Zojaji, Mohammad Taghi Shakeri, Khadijeh Mirzaei , (2018). Effect of Squill on the sexual function among women of reproductive age, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 21(10), 57-65. magiran.com/p1932415
مریم عباسی پیروز، عباس زجاجی، محمدتقی شاکری، خدیجه میرزایی، بررسی تاثیر روغن عنصل بر عملکرد جنسی زنان سنین باروری. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1397؛ 21(10): 57-65. magiran.com/p1932415
Maryam Abbasi Pirouz, Abbas Zojaji, Mohammad Taghi Shakeri, Khadijeh Mirzaei , Effect of Squill on the sexual function among women of reproductive age, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2018; 21(10): 57-65. magiran.com/p1932415
مریم عباسی پیروز، عباس زجاجی، محمدتقی شاکری، خدیجه میرزایی، "بررسی تاثیر روغن عنصل بر عملکرد جنسی زنان سنین باروری"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 21، شماره 10 (1397): 57-65. magiran.com/p1932415
Maryam Abbasi Pirouz, Abbas Zojaji, Mohammad Taghi Shakeri, Khadijeh Mirzaei , "Effect of Squill on the sexual function among women of reproductive age", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 21, no.10 (2018): 57-65. magiran.com/p1932415
مریم عباسی پیروز، عباس زجاجی، محمدتقی شاکری، خدیجه میرزایی، (1397). 'بررسی تاثیر روغن عنصل بر عملکرد جنسی زنان سنین باروری'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 21(10)، صص.57-65. magiran.com/p1932415
Maryam Abbasi Pirouz, Abbas Zojaji, Mohammad Taghi Shakeri, Khadijeh Mirzaei , (2018). 'Effect of Squill on the sexual function among women of reproductive age', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 21(10), pp.57-65. magiran.com/p1932415
مریم عباسی پیروز؛ عباس زجاجی؛ محمدتقی شاکری؛ خدیجه میرزایی. "بررسی تاثیر روغن عنصل بر عملکرد جنسی زنان سنین باروری". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 21 ،10 ، 1397، 57-65. magiran.com/p1932415
Maryam Abbasi Pirouz; Abbas Zojaji; Mohammad Taghi Shakeri; Khadijeh Mirzaei . "Effect of Squill on the sexual function among women of reproductive age", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 21, 10, 2018, 57-65. magiran.com/p1932415
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال